Fundacja "Nasza Wieś"

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 28.04.2015, 14:59

Fundacja „Nasza Wieś”

1) Pełna nazwa: „Nasza Wieś”

2) Forma prawna: Fundacja

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000495766

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 08.01.2014 (data utworzenia), 24.01.2014 (data rejestracji)

5) Nr NIP: 9151791961, REGON: 022337521

6) Dokładny adres: miejscowość: Ligota Strupińska 8, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 05 1240 6670 1111 0010 5582 1103

8) Zarząd:

…………………….– Prezes Zarządu

Agata Gorazdowska – Wiceprezes Zarządu

 

9) Kontakt: e-mail: waldemarkarbowiak@wp.pl

Strona internetowa: www.naszawies.org.pl

 

Cel działania:

 • rozwój społeczny, edukacyjny i kulturalny wsi
 • rozwój oświaty na terenach wiejskich
 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
 • działania na rzecz integracji społecznej
 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ochrona zabytków i dóbr kultury
 • ochrona przyrody
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozbudowę i naprawę elementów infrastruktury na terenach wiejskich
 • wspieranie i rozwój turystyki i krajoznawstwa na obszarach wiejskich
 • działalność ukierunkowana na potrzeby osób niepełnosprawnych w tym: tworzenie równych szans na drodze do ich rozwoju, pomoc w rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudnieniu
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
|