Komisje Rady Miasta i Gminy

UMiG Prusice | Wtorek 28.04.2015 aktualizacja: 28.04.2015, 15:01

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta są komisje (stałe lub doraźne). Pracami komisji kierują przewodniczący komisji, którzy są powoływani i odwoływani przez Radę. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy a także w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz burmistrz.

Komisje podejmują opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca. Szczególną pozycję zajmuje komisja rewizyjna, której utworzenie jest obligatoryjne i która ma ustawowo określone kompetencje. Komisja rewizyjna powoływana jest m.in. w celu kontrolowania działalności burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, posiada również zadania opiniodawczo-wnioskowe.

 

Obecnie przy Radzie Miasta i Gminy Prusice działają następujące komisje:

KOMISJA  REWIZYJNA

 1. Artur Bagiński - przewodniczący
 2. Czesław Suchacki - zastępca przewodniczącego
 3. Józef Gruchała - członek
 4. Stanisław Leśniak - członek
 5. Zbigniew Ziomek - członek

KOMISJA  BUDŻETU, BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

 1. Anna Dyjak - przewodniczący
 2. Sławomir Tomaszek -zastępca przewodniczącego
 3. Wacław Bienias - członek
 4. Michał Syrnik - członek
 5. Zbigniew Ziomek - członek

KOMISJA  ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Janusz Łesak - przewodniczący
 2. Robert Kawalec -zastępca przewodniczącego
 3. Zbigniew Hrycak - członek
 4. Grzegorz Kokoszka - członek
 5. Sławomir Tomaszek - członek

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Wacław Bienias - przewodniczący
 2. Marian Radzik - zastępca przewodniczącego
 3. Zbigniew Hrycak - członek
 4. Robert Kawalec - członek
 5. Czesław Suchacki– członek
 6. Kamil Szydełko - członek
|