O PROJEKCIE

Dorota Leń | Piątek 26.12.2014 aktualizacja: 05.09.2015, 18:17

 

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

Termin realizacji: 03.03.2014 r. – 30.06.2015 r. (po zgodzie MAiC do 15.09.2015)

Cel główny projektu:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki, firma Maculewicz Consulting z Pruszkowa


Całkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

Wkład własny (15%):  346 539,74 złGrupa docelowa projektu:

Grupę docelową w projekcie stanowi 374 urzędników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11. 2008 roku z 8 JST: Prusice, Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Zawonia, Dobroszyce, Prochowice i Powiat Trzebnicki.

Odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

-       Wszyscy uczestnicy – 374 urzędników

-       Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem – 225 osób

-       Liderzy – kierownicy działów – 24 osoby

-       Informatycy – 8 osób


PREZENTACJA PROJEKTOWAZadania w ramach projektu:

 

Zadanie 1 - Wdrożenie lub modernizacja rozwiązań informatycznych w JST:

-     zakupienie sprzętu oraz oprogramowania służącego do wdrożenia e-usług publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP

-     zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług oraz systemów informacyjnych, co wpłynie na wzrost wymiany korespondencji drogą elektroniczną

-     uruchomienie punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego

-     zakupienie lub zmodernizowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 8 JST posiadających funkcjonalność wymiany korespondencji z platformą ePUAP

-     za zadanie odpowiedzialni są informatycy i koordynator informatyków

Cele szczegółowe projektu do zad. 1:

-     wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST

-     wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP

-     wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz dziedzinowego systemu informatycznego.

Produkty:

-     Liczba nowych usług w 8 JST – 84

-     Liczba zakupionych i wdrożonych systemów EZD – 3

-     Liczba zmodernizowanych systemów EZD - 4

Zadanie 2 – Szkolenia:


 

PRACOWNICY 8 JST PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJE

 


 

-     logistyczna obsługa szkoleń – specjalista ds. obsługi szkoleń odpowiada za bezpośredni kontakt z uczestnikami szkoleń i kompleksową organizację szkoleń w 8 jst

-     merytoryczna realizacja szkoleń – szkolenia w formie wykładowo – warsztatowej przy wykorzystaniu komputerów dla 52 grup szkoleniowych liczących od 8 do 15 osób – w sumie 374 pracowników 8 jst.

- szkolenia zostaną podzielone na 4 ścieżki:

1)   szkolenia dla 374 pracowników – każdy odbędzie szkolenia z:

-     zarządzanie dokumentami elektronicznymi – 16 h

-     bezpieczeństwo przetwarzania informacji – 16 h

2)   Pracownicy posiadający kontakt z klientem – 225 osób, będzie uczestniczyć w następujących szkoleniach:

-     eUrząd – 8h

-     ePUAP – 8 h

-     nowa instrukcja kancelaryjna – II części po 8 h

3)   Liderzy – kierownicy działów – odbędą dodatkowe szkolenia po 8 h:

-     Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

-     Bezpieczeństwo przetwarzania informacji

-     Oraz dodatkowo Gromadzenie i analiza informacji po 16 h

4)   informatycy – 8 osób:

-     Warsztaty ePUAP – 8 h

-     Gromadzenie i analiza informacji – 16

-     Zarządzanie środowiskiem serwerowym – 2 części po 8 h

Cele szczegółowe projektu do zad. 2

podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

Produkty:

-     24304 uczestnikogodzin

-     3038 osobodni szkoleniowych

-     1997 – zaświadczeń o ukończeniu szkoleń

-     338 dni pracy trenera

-     169 zrealizowanych szkoleń

Zadanie 3 - Promocja e-usług:

-     przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych – plakaty. Ulotki

-     przygotowanie i wydruk instrukcji dla użytkowników e-usług i profilu zaufanego

LIDER PROJEKTU - GMINA PRUSICE

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINA PRUSICE

PARTNERZY PROJEKTU:

GMINA WOŁÓW

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINA WOŁÓW

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

GMINA ZAWONIA

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY ZAWONIA

GMINA WISZNIA MAŁA

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA GMINY WISZNIA MAŁA

GMINA DOBROSZYCE

D0 POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY DOBROSZYCE

GMINA PROCHOWICE

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY PROCHOWICE

POWIAT TRZEBNICKI

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA POWIATU TRZEBNICKIEGO

-     przygotowanie i wyświetlanie filmu promocyjnego na www JST

-     organizacja spotkań informacyjnych w JST, zakup gadżetów i roll-up

-     publikację ogłoszeń w prasie

OGŁOSZENIA W PRASIE

Cele szczegółowe projektu do zad.3

podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

Produkty:

-     16 ogłoszeń w prasie

-     16 spotkań informacyjnych

-     16 list potwierdzających odbiór materiałów promocyjnych

-     1 film promocyjny

-     1000 wydrukowanych plakatów

-     2500 wydrukowanych ulotek

-     2000 wydrukowanych instrukcji

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|