Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszycach Wielkich

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 12:39

10. OSP w Kaszycach Wielkich

1) Pełna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszycach Wielkich

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000183591

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 18.12.2003

5) Nr NIP: 915 167 55 39, REGON: 932999686

6) Dokładny adres: miejscowość: Kaszyce Wielkie, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Zarząd:

Jan Czesław Jakubiak – Prezes Zarządu

Jan Cieśla – Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Królik – Sekretarz 

Janusz Julian Rękas – Skarbnik

 

Cel działania:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
  • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń oraz wspierania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nim
  • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej, wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie i organizowanie dla działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • wspieranie rozwoju oświaty, kultury, sportu i rekreacji
  • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
  • wspieranie tworzenia społeczności obywatelskiej i demokracji lokalnej
  • obrona praw obywatelskich jednostek i interesów społeczności lokalnych
  • wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
|