Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 14:57

 OSP w Prusicach

1) Pełna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000097625

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 07.03.2002 

 5) Nr NIP: 915 158 70 83, REGON: 932175413

6) Dokładny adres: miejscowość: Prusice, ul. Powstańców Śl. 17 , gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 58 95831019 0200 0983 2002 0001

 8) Zarząd:

Stanisław Leśniak – Prezes Zarządu

Andrzej Stanisław Wolski – Naczelnik – I Wiceprezes

Dariusz Łukasz Łuszczyk – II Wiceprezes

Marek Janeczek – Zastępca Naczelnika

Dorota Ewa Niemczura – Skarbnik

 

Cel działania:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym z instytucjami i stowarzyszeniami
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz inny klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
 • integracja i aktywizacja społeczeństwa, dbanie o zabezpieczenie społeczne mieszkańców
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna
 • działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i ekologii
 • działania podejmowane na rzecz odnowy i rozwoju wsi i regionu
 • kształtowanie postaw czynnego zaangażowania na rzecz ludzi będących w potrzebie oraz troska o rozwój osobowy członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 • wspieranie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę Prusice
 • wspieranie inicjatyw oświatowych – zajęcia edukacyjne, obozy, wyjazdy, wycieczki
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
|