Ochotnicza Straż Pożarna w Skokowej

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 14:53

 OSP w Skokowej

1) Pełna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Skokowej

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000022300

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 11.02.2009

5) Nr NIP: 915 158 41 04, REGON: 020193420

6) Dokładny adres: miejscowość: Skokowa, ul. Strażacka 1, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 30 9583 1019 0200 0127 2002 0001

 8) Zarząd:

Józef Gruchała – Prezes Zarządu

Marcin Dzięcielski – Naczelnik, Wiceprezes Zarządu

Krystina Brożek – Zastępca Naczelnika

Przemysław Stróżyński – Sekretarz/ Skarbnik

 

Cel działania:

  •  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
  • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń oraz wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
  • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej, wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie i organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • wspieranie rozwoju oświaty, kultury, sportu i rekreacji
  • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
  • wspieranie tworzenie społeczności obywatelskiej i demokracji lokalnej
  • obrona praw obywatelskich jednostek i interesów społeczności lokalnych
  • wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
|