Ponad 2 mln zł pozyskane na informatyzację urzędów

Dorota Leń | Poniedziałek 23.12.2013 aktualizacja: 23.12.2013, 21:36
Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Gminę Prusice - jako Lidera Projektu w partnerstwie z 8 JST z powiatu trzebnickiego – Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Wisznia Mała, Gminą Zawonia oraz Powiatem Trzebnickim, wołowskiego – Gminą Wołów, oleśnickiego – Gminą Dobroszyce i legnickiego – Gminą Prochowice oraz Firmą Maculewicz Consulting z Pruszkowa do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod tytułem „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” znalazł się na 4. pozycji listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Partnerski projekt otrzymał 127 pkt.

Wniosek został złożony w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenia”, działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” , poddziałania 5.2.1 A 2 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług”.

Przewidywany okres realizacji projektu pod nazwą „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” to marzec 2014 – czerwiec 2015.

Głównym celem projektu jest poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizacją systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

- podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

- wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST

- wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP

- wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz dziedzinowego systemu informatycznego.

Grupą docelową projektu są pracownicy samorządowi 8 JST z województwa dolnośląskiego.

Partnerski projekt przewiduje wdrożenie lub modernizację rozwiązań informatycznych w poszczególnych JST poprzez zakupienie sprzętu i oprogramowań oraz szkolenia.

Wartość całkowita projektu 2,4 mln zł. Wnioskowana kwota przez Partnerstwo (85% kosztów kwalifikowalnych) - 2 040 000,00 zł. Wkład własny Partnerstwa to 360 000,00 zł.

Tak wysokie miejsce na liście rankingowej to efekt ciężkiej kilkumiesięcznej pracy włodarzy 8 JST, urzędników i  informatyków 8 JST zaangażowanych w przygotowanie projektu, a także firmy Maculewicze z Pruszkowa.

Listę rankingową można zobaczyć tutaj: ip.mac.gov.pl/ip2/zakonczone-konkursy/listy-rankingowe/konkurs-nr-2pokl5212013/7510,Ogloszenie-listy-rankingowej-konkursu-nr-2POKL5212013.html 

|