Pozytywna ocena formalna partnerskiego wniosku na e-usługi

Dorota Leń | Niedziela 29.09.2013 aktualizacja: 29.09.2013, 19:23
Gmina Prusice – jako Lider Projektu w partnerstwie z 8 JST z powiatu trzebnickiego – Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Wisznia Mała, Gminą Zawonia oraz Powiatem Trzebnickim, wołowskiego – Gminą Wołów, oleśnickiego – Gminą Dobroszyce i legnickiego – Gminą Prochowice oraz Firmą Maculewicz Consulting z Pruszkowa w piątek 6 września 2013 roku po kilku miesiącach pracy nad projektem złożyła do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji partnerski wniosek o dofinansowanie pod tytułem „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej, która zgodnie z dokumentacją konkursową rozpocznie się 21 października 2013 roku.

Partnerski projekt, którego Liderem jest Gmina Prusice został złożony w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenia”, działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” , poddziałania 5.2.1 A 2 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług”. 

Przewidywany okres realizacji projektu pod nazwą „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” to marzec 2014 – czerwiec 2015.

Głównym celem projektu jest poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizacją systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

- podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

- wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST

- wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP

- wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz dziedzinowego systemu informatycznego.

Grupą docelową projektu są pracownicy samorządowi 8 JST z województwa dolnośląskiego.

Partnerski projekt przewiduje wdrożenie lub modernizację rozwiązań informatycznych w poszczególnych JST poprzez zakupienie sprzętu i oprogramowań oraz szkolenia. 

Wartość całkowita projektu 2,4 mln zł. Wnioskowana kwota przez Partnerstwo (85% kosztów kwalifikowalnych) - 2 040 000,00 zł. Wkład własny Partnerstwa to 360 000,00 zł.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do merytorycznej, która zgodnie z dokumentacją konkursową rozpocznie się 21 października.

Listę rankingową z wynikami powinniśmy poznać na przełomie grudnia 2013/ stycznia 2014.

|