PROMOCJA E-USŁUG

Dorota Leń | Sobota 05.09.2015 aktualizacja: 15.09.2015, 21:37

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)


Zadanie 3 - Promocja e-usług:

-     przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych – plakaty. Ulotki

-     przygotowanie i wydruk instrukcji dla użytkowników e-usług i profilu zaufanego

-     przygotowanie i wyświetlanie filmu promocyjnego na www JST

-     organizacja spotkań informacyjnych w JST, zakup gadżetów i roll-up

-     publikację ogłoszeń w prasie

Cele szczegółowe projektu do zad.3

podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

Produkty:

-     16 ogłoszeń w prasie

-     16 spotkań informacyjnych

-     16 list potwierdzających odbiór materiałów promocyjnych

-     1 film promocyjny

-     1000 wydrukowanych plakatów

-     2500 wydrukowanych ulotek

-     2000 wydrukowanych instrukcji

 


 

- MATERIAŁY PROMOCYJNO - INFORMACYJNE PROJEKTU

- FILMY PROMUJĄCE PROJEKT

- OGŁOSZENIA W PRASIE

- SPOTKANIA INFORMACYJNE DOT. PROFILU ZAUFANEGO I E-USŁUG

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|