REGULACJE PRAWNE

UMiG Prusice | Czwartek 09.02.2012 aktualizacja: 09.02.2012, 10:59

- Ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych – tekstjednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.274 z póź.zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie kamiennogórskiejspecjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 232 poz. 1549 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznejudzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzeniedziałalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232poz. 1548)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniające rozporządzeniew sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawiezezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych strefekonomicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 78)

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocypublicznej ( Dz.U. Nr 123 poz. 1291 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapypomocy regionalnej ( Dz.U. Nr 190 poz.1402).

- Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 (Dz.Urz. UE C 54z 04..03.2006 r. str. 13);

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektórerodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany)

|