Regulamin PCF

UMiG Prusice | Wtorek 24.03.2015 aktualizacja: 24.03.2015, 11:30

REGULAMIN

§ 1

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRUSICKIEGO CENTRUM FITNESS

 

 1. Każdy Klient Prusickiego Centrum Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia. Osoby które nie ukończyły 18 roku życia muszą zaświadczyć  pisemną zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach w PCF oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Na terenie PCF można przebywać jedynie w godzinach jego otwarcia pod warunkiem posiadania aktualnego karnetu, lub biletu jednorazowego wstępu.
 5. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie środków uznawanych za doping na terenie PCF jest zabronione i grozi natychmiastowym usunięciem z klubu.
 6. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Osoby, które tego nie uczyniły ćwiczą na własną odpowiedzialność.

 

§ 2

KORZYSTANIE Z USŁUG PRUSICKIEGO CENTRUM FITNESS

 

 1. Na terenie PCF obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie   sportowe.
 2. Klient PCF zobowiązany jest posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń siłowych. Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z siłowni.
 3. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać u pracownika recepcji. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty bądź dowodu osobistego. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest wypełnienie oświadczenia, w którym kupujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad PCF.
 4. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.
 5. PCF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach ubraniowych.
 6. Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji
 7. Karnet Prusickiego Centrum Fitness uprawnia do wstępu na teren klubu jedynie osobę na którą imiennie został wystawiony i uprawnia do korzystania z dostępnej w momencie pobytu oferty PCF, zależnej również od rodzaju karnetu i osobnych ustaleń.

 

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prusickie Centrum Fitness oferuje zniżki dla mieszkańców Gminy Prusice.  
 2. Osoby przebywające na terenie PCF zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób przebywających na terenie PCF, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe oraz powstrzymać się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub zniszczenie.
 3. PCF nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do niniejszego regulaminu. Naruszenie w/w zasad upoważnia do odstąpienia od świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 5. PCF zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne.

 

 

                                                                                                                                             Zapoznałem się i akceptuję regulamin 

 

             …………………………………………………….

                                                                                                                                             (podpis czytelny)

|