Stowarzyszenie "Bike Family Team" Prusice

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 30.04.2015, 15:00

18. Stowarzyszenie Bike Family Team 

1) Pełna nazwa: "Stowarzyszenie Bike Family Team" Prusice

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000371669

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 29.10.2010

5) Nr NIP: 915 177 59 27, REGON: 021414886

6) Dokładny adres: miejscowość: Prusice, ul. Rynek 27/1, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 40 9583 1019 0209 9442 2002 0001

8) Zarząd:

Tomasz Kamil Saladra – Prezes

Marek Cieśliński – Wiceprezes Zarządu

Marta Karolina Poprawska – Sekretarz

Dorota Niemczura – Skarbnik

9) Kontakt: e-mail. tomus1sal@gmail.com

Strona internetowa: www.sbft.pl

 

Głównymi celami stowarzyszenia jest:

 • ochrona i promocja zdrowia
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność charytatywna
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój i społeczność lokalną
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
|