Stowarzyszenie "Borówek"

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 14:53

Stowarzyszenie „Borówek”

1) Pełna nazwa: Stowarzyszenie Borówek

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000487259

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 14.01.2014

5) Nr NIP: 9151791719, REGON:  

6) Dokładny adres: miejscowość: Borówek 13 , gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 33 1050 1575 1000 0090 3028 4864

8) Zarząd:

Katarzyna Wójtowicz – Prezes Zarządu

Grażyna Susłowicz – Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Olszewska – Skarbnik

Łukasz Dziadkowski - Członek

9) Kontakt: e-mail: skansen@borowek.pl

Strona internetowa: www.borowek.pl

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • zwiększenie aktywności obywateli
 • aktywizacja osób starszych
 • upowszechnienie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym
 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
 • nauki, edukacji, oświaty, wychowania w tym edukacji przedszkolnej
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
 • rozwój różnych dyscyplin sportu
 • organizacji imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, festiwali
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,  pomoc osobom ubogim
 • działań na rzecz rozwoju gospodarczego, infrastruktury i poprawę warunków życia
 • działań na rzecz odnowy wsi
 • pomoc osobom niepełnosprawnym
|