Stowarzyszenie "Młodzież z Budzicza"

UMiG Prusice | Poniedziałek 01.10.2012 aktualizacja: 17.02.2015, 12:14

 Stowarzyszenie „Młodzież z Budzicza”

1) Pełna nazwa: Stowarzyszenie „Młodzież z Budzicza”

2) Forma prawna: Stowarzyszenie 

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;  KRS 0000299138

4) Nr NIP: 915 17 37 453, REGON: 020707770

5) Dokładny adres: miejscowość: Budzicz 10, 55-110 Prusice, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

6) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 13.02.2008 ,

7) Numer Rachunku: 16 9583 1019 0200 3191 2002 0001

8) Zarząd:

Wojciech Świerkowski Prezes Zarządu

Edyta Agnieszka Dębska Wiceprezes Zarządu

Jacek Paweł Oksiński – członek

Paweł Antoni Tarnowski – członek

Remigiusz Sawicki - członek

9) Kontakt: e-mail: m.zientarska@prusice.pl

Strona internetowa: www.budzicz.com.pl

 

Cel działania:

- prowadzenie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Nauki, edukacji, oświaty, wychowania
  • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
  • Działań na rzecz rozwoju gospodarczego, infrastruktury i poprawy warunków życia

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia „Młodzież z Budzicza” za 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „Młodzież z Budzicza” w roku 2009.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „Młodzież z Budzicza” w roku 2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „Młodzież z Budzicza” w roku 2011.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "Młodzież z Budzicza" w roku 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "Młodzież z Budzicza" w roku 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "Młodzież z Budzicza" w roku 2014

|