Stowarzyszenie "Strupinianie"

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 30.04.2015, 14:51

 Stowarzyszenie "Strupinianie" 

1) Pełna nazwa: „Stowarzyszenie Srupinianie”

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000456457

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 2013-04-03

5) Nr NIP: 915 179 07 14, REGON: 022119161

6) Dokładny adres: miejscowość: Strupina, ul. Rynek 14/2, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Zarząd:

Małgorzata Anna Słota – Prezes Zarządu

Magdalena Habińska – Wiceprezes Zarządu

Lucjana Agnieszka Fafuła – Sekretarz

Kazimierz Józefów – Skarbnik

9) Kontakt: e-mail: strupinianie@tlen.pl

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działalność charytatywna
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauki, edukacji, oświaty, wychowania
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Ratownictwa i ochrona ludności
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu trzebnickiego, kraju Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wspieranie i promocja szczególnie utalentowanych dzieci i młodzieży
 • Działania na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej mieszkańcom wsi oraz działania dotyczące eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, osobom z wózkami dziecięcymi
 • Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich, konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • Porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • Działań na rzecz rozwoju gospodarczego, infrastruktury i poprawę warunków życia
|