ULGI I PREFERENCJE (POMOC PUBLICZNA)

UMiG Prusice | Czwartek 09.02.2012 aktualizacja: 09.02.2012, 10:39
Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości moŜe uzyskać:

- pomoc publiczną w wysokości 40% nakładów inwestycyjnych przyprowadzeniu działalności co najmniej 5 lat ( 60% i 50% w przypadkumałych i średnich przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności conajmniej 3 lata)

- pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanychprzez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 40% wartości dwuletnichkosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (60% i 50% wprzypadku małych i średnich przedsiębiorstw – miejsca pracyutrzymane co najmniej 3 lata).

Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 000 EURO.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzeniedziałalności gospodarczej na terenie Strefy udzielane przez Zarząd Strefy. Zezwolenieokreśla przedmiot oraz warunki działalności gospodarczej na terenie strefy (wysokośćnakładów inwestycyjnych oraz poziom zatrudnienia).* pomoc publiczna w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze SSEMP oznacza zwolnienie z podatkudochodowego.

|