Zachęty podatkowe w SSE

UMiG Prusice | Czwartek 09.02.2012 aktualizacja: 09.02.2012, 12:01

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego. 

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej)

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT), 

działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, 

darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, 

zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin)

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu  rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

Nowa inwestycja:

Inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa , które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym jest nabywane przez niezależnego inwestora.

Tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami:

Przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.Nowo zatrudnieni pracownicy to pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia, z związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od jej zakończenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.

Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, które wydaje Zarząd SSE.

Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od:

lokalizacji inwestycji, 

wysokości  nakładów inwestycyjnych lub 

kosztów zatrudnienia nowych pracowników, 

a także  wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe. 

Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa pomocy regionalnej. Od 1 stycznia 2007 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013. Zgodnie z Mapą, podstawowa maksymalna intensywność regionalnej pomocy publicznej,  czyli wyrażony w procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

1. 50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego

2. 40 % - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy; 

3. 30 % - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego. 
 

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w sse, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być: 

koszty nowej inwestycji 

lub 

koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników,

w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji,  przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Koszty nowej inwestycji: 

- wydatki stanowiące koszty związane z realizacją  inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, na: 

1. zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania; 

2. zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich -    zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika; 

3. rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych; 

4. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how.   

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. 

Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe

Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi 100 tysięcy euro. 

Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników to  dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników. 

Maksymalna wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej jaka może być udzielona na realizację dużego projektu inwestycyjnego jest ograniczona w stosunku do pułapu podstawowego i jest ustalana  zgodnie z następującym wzorem:

   I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

I - maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, 

R - intensywność pomocy, o której mowa w § 3 - w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, 

Bwielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50.000.000 euro - nieprzekraczająca równowartości 100.000.000 euro, 

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 100.000.000 euro. 

Duży projekt inwestycyjny - to nowa inwestycja, podjęta w okresie trzech lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone na podstawie cen i kursów wymiany z dnia udzielenia zezwolenia. 

W przypadku projektów inwestycyjnych nieprzekracząjących 50 mln EUR pułap pomocy dla małych przedsiębiorstw może być zwiększony o 20 punktów procentowych, średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc zwiększoną o 10 punktów procentowych. 

Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 

Przedsiębiorstwa średnie - przedsiębiorstwa, nie będące małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,  

Uwaga:

sposób ustalania czy przedsiębiorstwo należy do kategoii MŚP jest o wiele bardziej skomplikowany. Komisja Europejska wydała specjalny poradnik dot. definicji MŚP

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w sse przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że: 

1)      nie przeniesie on w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat; 

2)      będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata; 

a w przypadku korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, po warunkiem że:  

3)      utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

|