5 JST chce rozwijać istotne usługi administracyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej

Dorota Leń | Niedziela 28.02.2016 aktualizacja: 28.02.2016, 14:27
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jako Lider Projektu w piątek 26 lutego 2016 roku wspólnie z przedstawicielami Gminy Wołów, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Wisznia Mała i Gminy Milicz podpisał partnerski wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług administracyjnych w 5 JST województwa dolnośląskiego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej” do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmujący podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Całkowita wartość partnerskiego projektu to 1 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 842 800,00 zł.

Gmina Prusice ma już spore doświadczenie w realizacji partnerskich projektów jako Lider Projektu, gdyż w ramach perspektywy unijnej 2007-2013 zrealizowała projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” wspólnie z Gminą Wołów, z Gminą Oborniki Śląskie, z Gminą Zawonia, z Gminą Wisznia Mała, z Gminą Dobroszyce, z Gminą Prochowice, z Powiatem Trzebnickim oraz Firmą Maculewicz Consulting z Pruszkowa. Partnerstwo na realizację tego projektu pozyskało w ostatecznym rozrachunku ponad 1,9 mln zł, a projekt został zakończony pozytywnie z osiągnięciem założonych wskaźników. W ramach projektu JST zmodernizowały lub wprowadziły Elektroniczne Obiegi Dokumentów, powstały nowe e-usługi dla Mieszkańców 8 JST województwa dolnośląskiego, a także powstały Punkty Potwierdzania Profili Zaufanych oraz pracownicy 8 JST podnieśli swoje kompetencje.

Prusice Liderem Partnerskiego Projektu dla JST posiadających wyższy poziom rozwoju instytucjonalnego!

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz po realizacji projektu 5.2.1 POKL postanowił podjąć kolejne wyzwanie i powołać partnerstwo w celu wystartowania o dofinansowanie w kolejnym konkursie dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego. I tym samym w grudniu 2015 roku 5 samorządów z terenu województwa dolnośląskiego: Gmina Prusice, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Wisznia Mała i Gmina Milicz  postanowiło złożyć partnerski projekt, którego Liderem została Gmina Prusice, obejmującym głównie podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi.

Projekt pn. „Rozwój usług administracyjnych w 5 JST województwa dolnośląskiego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej”  został przygotowany w odpowiedzi na konkurs dla JST posiadających wyższy poziom rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Oś Priorytetowa  II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

- Celem głównym złożonego projektu jest poprawa efektywności świadczenia usług administracji publicznej w 5 Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa dolnośląskiego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrożenie i modernizację systemów elektronicznej obsługi podatkowej (EOP) oraz elektronicznego zarządzania nieruchomościami (EZN), wzrost kwalifikacji u 61 pracowników samorządowych oraz wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001:2008 w jednej JST do końca 09.2017opowiada Lider Projektu, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

Wniosek partnerski w dniu 26 lutego 2016 roku został złożony elektronicznie i wysłany do MSWiA. Wyniki i listę dofinansowanych projektów poznamy na przełomie lipca/sierpnia 2016 roku.

Dorota Leń

|