Akcja Rewitalizacja w Gminie Prusice rozpoczęta!

Dorota Leń | Niedziela 05.06.2016 aktualizacja: 05.06.2016, 18:38
Czym jest rewitalizacja? Co to jest obszar zdegradowany? Co to jest stan kryzysowy? W jakich sferach mogą występować negatywne zjawiska? Czym jest program rewitalizacji? Czym jest projekt rewitalizacyjny? oraz jak będą przebiegały prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Prusice? … na te i inne pytania mogli otrzymać odpowiedzi uczestnicy Konferencji Inaugurującej Projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prusice 2016 – 2023”, która miała miejsce w środę 18 maja 2016 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach. Otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, zaś najważniejsze informacje o rewitalizacji przybyłym przekazał Zespół Projektowy w składzie: Koordynator projektu – Dorota Leń, doradca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice ds. rewitalizacji Anna Jasinowska – Czarny oraz wykonawca LPR – Magdalena Rozwadowska. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

- Samorząd prusicki w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego złożył wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na „Przygotowania programów rewitalizacji” na zadanie pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice 2016 – 2023” – tymi słowami Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz rozpoczął konferencję inaugurującą projekt dodając: -  Jak się okazało projekt zdobył 114 pkt. na 128 i znalazł się na 19. pozycji  z 77 dofinansowanych zadań. Przyznana kwota dofinansowania to 48 240,00 zł (90 % wartości zadania), a całkowita wartość zadania to 53 600,00 zł.

 

Po co nam jest LPR?

Lokalny Program Rewitalizacji pozwoli Gminie Prusice na staranie się o środki z funduszy zewnętrznych.

 

- Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prusice na lata 2016 – 2023 jest niezbędne, gdyż będzie to jeden ze strategicznych dokumentów wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także wyprowadzenie ich ze stanu kryzysowego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 oraz innych środków publicznych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, a także ze środków krajowychpodkreśla koordynator projektu Dorota Leń


W celu aktualizacji dokumentu zostanie powołany przez Burmistrza  zespół ds. aktualizacji LPR składający się z przedstawicieli różnych interesariuszy: JST, Rada Miasta i Gminy Prusice, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarządcy nieruchomościami itp. Dokument zostanie opracowany metodą partycypacyjną we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizowanych, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

W trakcie  przygotowywania dokumentu  będą miały miejsce konsultacje społeczne w różnych środowiskach.

- Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji doprecyzuje najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice w zakresie obszarów objętych stanem kryzysowym, wskaże główne problemy w poszczególnych sferach, pozwoli na wytyczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszej kolejności obszaru podlegającego rewitalizacji – zaznacza włodarz prusickiego samorządu dodając: -  W programie zostaną również zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego opisanych obszarów rewitalizacji oraz stworzeniu warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Czym jest Rewitalizacja?

- Rewitalizacja - to proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych – podkreśla Anna Jasinowska – Czarny, doradca BMiG Prusice ds. rewitalizacji.


Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. obszar objęty rewitalizacją cechuje w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowanie co najmniej jednego z niżej wymienionych negatywnych zjawisk:

  1. gospodarczych (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
  2. środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska),
  3. przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
  4. technicznych (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Akcję Rewitalizację w Gminie Prusice oficjalnie rozpoczęto

W środę 18 maja 2016 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach zgromadzili się Mieszkańcy Gminy Prusice, przedstawiciele instytucji, radni, sołtysi, wspólnoty mieszkaniowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, aby porozmawiać o rewitalizacji w Gminie Prusice. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, który wszystkich zgromadzonych zaprosił do aktywnego uczestnictwa w pracach nad strategicznym dokumentem dla Gminy Prusice. Następnie doradca BMiG Prusice ds. rewitalizacji Anna Jasinowska – Czarny wyjaśniła czym jest rewitalizacja, co to jest obszar zdegradowany, stan kryzysowy oraz czym jest program rewitalizacyjny. Pokazała również przykłady dobrej rewitalizacji. Natomiast Magdalena Rozwadowska, przedstawiciel Wykonawcy LPR dla Gminy Prusice przedstawiła harmonogram prac nad LPR, zaś konkretne daty i terminy podała Koordynator Projektu Dorota Leń.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji będą przebiegały w kilku etapach.  - Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłosi nabór kandydatów do komitetu rewitalizacyjnego, zostanie również przeprowadzona ankieta odnośnie zdegradowanego obszaru, a także będzie miał miejsce nabór projektów rewitalizacyjnych, które powinny zostać zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacjiopowiada wykonawca LPR Magdalena Rozwadowska dodając: - Dodatkowo przedstawiciele wszystkich szczebli będą brać udział w warsztatach roboczych, które odbędą się 8 i 15 czerwca 2016 roku o godz. 18 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach.


 Efektem wszystkich działań będzie powstanie strategicznego dokumentu dla Gminy Prusice, który pozwoli starać się o środki zewnętrzne na zaplanowane projekty i inwestycje.

Nad prawidłowym przebiegiem prac nad LPR będzie czuwał zespół projektowy w składzie: Igor Bandrowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Dorota Leń – koordynator projektu, Kamil Leśniak – specjalista ds. promocji, Anna Jasinowska – Czarny – doradca BMiG Prusice ds. rewitalizacji oraz Magdalena Rozwadowska – wykonawca LPR.

Działania podjęte na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2016-2023 z wykorzystaniem funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.

Tekst: Dorota Leń

Foto: Renata Skiba

DO POBRANIA:

1. PREZENTACJA DORADCY BMIG PRUSICE ANNY JASINOWSKIEJ - CZARNY

2. PREZENTACJA WYKONAWCY LPR - MAGDALENY ROZWADOWSKIEJ

3. PREZENTACJA KOORDYNATORA PROJEKTU - DOROTY LEŃ


Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|