Ankieta dla Pacjentów SPZOZ w Prusicach

Bartosz Kurzepa | Piątek 25.03.2016 aktualizacja: 25.03.2016, 08:18
Drodzy Pacjenci! Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prusicach chcąc podnieść jakość oferowanych e-Usług Medycznych w Naszej Przychodni planuje w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne. Przedsięwzięcia szczebla regionalnego i lokalnego dotyczące zwiększenia dostępu i jakości e-usług.

W związku z powyższym celem badania ankietowego jest poznanie Państwa potrzeb i doświadczeń w zakresie załatwiania spraw w Przychodni oraz ewentualna poprawa i rozszerzenie jakości oferowanych e-usług medycznych.

Wyniki ankiety będą bardzo pomocne w opracowaniu diagnozy do projektu ze środków RPO WD 2014-2020.

Ankieta ma charakter anonimowy, a pytania w kwestionariuszu mają charakter pytań zamkniętych.

Udzielane odpowiedzi nie będą poddawane ocenie, a każda odpowiedź wniesie wartościowy wkład w przeprowadzane badanie. Informacje przez nas zebrane mają charakter jedynie statystyczny.

Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ankiety, gdyż ona pozwoli nam poznać Państwa potrzeby.

Z poważaniem
Adam Gubernat
Kierownik SPZOZ
Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym

Opracowanie:
Marzanna Jurzysta-Ziętek – Gmina Prusice,
Referat Funduszy Zewnętrznych


Ankietę można wypełnić pod poniższym linkiem:
http://interankiety.pl/interankieta/cee65597bdf16e22d4d2465d9884806c

|