Co gdzie i jak załatwić

Paweł Grzyb | Piątek 13.01.2012 aktualizacja: 30.04.2015, 13:30

3.1    Sprawy budowlane
3.2    Planowanie przestrzenne
3.3    Urząd Stanu Cywilnego
3.4    Edukacja i kultura

Instytucje:
3.4.1
Zespól Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli.
PRUSICE  ul. ŻMIGRODZKA Nr 43
telefon : 71/  312-62-04
e-mail zeaszip@op.pl
Dyrektor Barbara Krzyżak  

Zakres prowadzonych spraw:
1)  Obsługa  finansowo  -  księgowa  szkół  i  gimnazjów,  organizowanie  wypłat  wynagrodzeń,
oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
2)  Organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych oraz
sprawowanie nadzoru nad jej przebiegu.
3)  Prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie
realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń, itp.
4)  Tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach
oświatowych objętych obsługą Zespołu.
5)  Prowadzenie  obsługi  w  zakresie  ubezpieczeń  społecznych  i  podatków  pracowników
pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
6)  Opracowywanie  projektów  zbiorczych  planów  dochodów  i  wydatków  budżetowych  i
pozabudżetowych w oparciu o wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy Prusice oraz projekty
planów finansowych przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych, a także
organizowanie    prawidłowego    wykonania    zatwierdzonych    wskaźników    i    limitów
określonych w planach.
7)  Obsługa organizacyjno - finansowa spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej
dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Miasta  i  Gminy Prusice,  przyznawanie  w  formie
stypendium    szkolnego    lub    zasiłku    szkolnego    w    tym    przygotowywanie    decyzji
administracyjnych w sprawie tych świadczeń.
8)  Obsługa   organizacyjno   -   finansowa   spraw   związanych   z   dofinansowaniem  kosztów
kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
9)  Prowadzenie teczek osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i
gimnazjów.
10) Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
11) Prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
12) Przygotowanie opinii do projektów organizacyjnych placówek oświatowych.
13) Koordynowanie zadań w zakresie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych.
14) Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych.
15) Organizowanie dowożenia uczniów do szkół.
16) Opracowywanie   projektów   regulaminów   wynagradzania   nauczycieli   i   pracowników
obsługi.
17) Realizowanie  zamówień  na  dostawę  oleju  opałowego,  sprzętu  szkolnego  i  pomocy
dydaktycznych,  remontów  w  oparciu  o  ustawę  prawo  zamówień  publicznych  według
propozycji przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych.

3.4.2
Gminna Biblioteka Publiczna
55-110 Prusice
ul. Jana Pawła II 7
tel./faks 071/ 312-50-35
strona internetowa: www.bibliotekaprusice.republika.pl
e-mail: gbpprusice@poczta.onet.pl

3.4.3
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Jana Pawła II 7
55-110 Prusice  
tel. (071) 312-63-10
e-mail: gokisprusice@o2.pl
Dyrektor Renata Cybulska

Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej poprzez:
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
- rozwój i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
- organizowanie imprez plenerowych, festynów, pikników itp.
- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, koncertów, spektaki teatralnych,
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- przygotowanie mieszkańców gminy do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
- realizowanie programu edukacji kulturalnej wśród dziecii młodzieży,
- stwarzanie warunków do stnienia zespołów artystycznych,klubów,
- wychowanie przez sztukę,
- prowadzenie kół i sekcji zainteresowań,
- prowadzenie impresariatu artystycznego.

3.4.4
Zespoł Szkół w Prusicach
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum

Adres: ul. Żmigrodzka Nr 43
55-110 Prusice                                                                                         

Dyr. Adam Marcinkowski
tel. (071) 312-62-11
E-mail: prusicesp@oswiata.org.pl

3.4.5
Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
Dyr. Stanisław Mazur
tel. (071) 312-65-42
E-mail: sppiotrkowice19@wp.pl

3.4.6
Szkoła Podstawowa w Skokowej
Skokowa, ul. Wrocławska
55-110 Prusice
tel. (071) 312-65-13
P.o. dyrektora Andrzej Grzegorzewicz
E-mail: skokowa_sp@op.pl

3.5    Podatki

Wykaz urzędów właściwych dla mieszkańców Gminy Prusice

3.5.1
Urząd Skarbowy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 2
Zasięg terytorialny: powiat trzebnicki obejmujący
gminy: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród

3.5.2
ZUS Trzebnica Zakład Ubezpieczeń Społecznych
55-100 Trzebnica
ul. Wojska Polskiego 1 b
Tel.: (71) 388-75-00
Fax.: (71) 312-11-91

3.6    Sprawy komunalne

Instytucje:

3.6.1
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
55-110 Prusice
ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
powiat: trzebnicki
TEL (71) 3126228

Zadania:
1. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące
    i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
    świadczenia usług powszechnie dostępnych.
2. Zadaniem ZGKiM jest prowadzenie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie
    Miasta i Gminy Prusice w zakresie:
    1) zarządzania nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości Miasta i Gminy
        Prusice, które zostały przekazane ZGKiM oraz znajdującymi się na nich urządzeniami i
        innymi obiektami budowlanymi,
    2) wywozu nieczystości płynnych,
    3) oczyszczania ulic, skwerów i terenów zielonych, usług konserwacyjnych,
    4) zbiorowego odprowadzania ścieków,
    5) obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków,
    6) gromadzenia i wywozu nieczystości,
    7) segregacji odpadów,
    8) odbioru odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.


3.6.2
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo
Ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice
NIP 915-16-56-453
Biuro: tel./fax 071 312 54 50
Kierownik - tel. 695 621 010
Z-ca kier. - tel. 695 621 020
e-mail: zwbychowo@interia.pl
Godziny otwarcia Zakładu:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30
środa 7.30-16.30
http://www.zwzgb.dbv.pl

3.6.3

Zakład Energetyczny Wrocław S.A. Rejon Energetyczny
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 101
woj. dolnośląskie
powiat: trzebnicki
TEL (71) 3109211

|