Drzewa i krzewy na własnej działce od 1 stycznia 2017 roku można wyciąć bez zezwolenia

Dorota Leń | Czwartek 05.01.2017 aktualizacja: 05.01.2017, 10:57
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sytuacja ta nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach.

Od obowiązku uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ustawa nie zwalnia również m.in. przedsiębiorców, i innych instytucji, jedynie podwyższa obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków.  W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd) można usuwać od 1 września do 31 marca.

Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną lub z sąsiadem. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie np. pasa drogowego.

Chociaż usunięcie drzewa lub krzewu w opisanej powyżej sytuacji nie wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę, to w przypadku, gdy to samo drzewo uległoby złamaniu lub wywrotowi, konieczne jest zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który ma obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin, celem potwierdzenia, czy drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Równocześnie podkreślić należy, że nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

 

Szczegółowych informacji udziela: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach tel. 71/3126224 wew. 39 lub 56.

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania:

USTAWA

|