Gmina Prusice pozyskała ponad 48 tys. zł na aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

Dorota Leń | Piątek 29.01.2016 aktualizacja: 29.01.2016, 16:31
Samorząd prusicki w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego złożył wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na „Przygotowania programów rewitalizacji” na zadanie pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice 2016 – 2023”. Jak się okazało projekt zdobył 114 pkt. na 128 i znalazł się na 19. pozycji z 77 dofinansowanych zadań. Przyznana kwota dofinansowania to 48 240,00 zł (90 % wartości zadania), a całkowita wartość zadania to 53 600,00 zł.

W czwartek 28 stycznia 2015 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przyznaniu dotacji celowej samorządom na opracowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji. Wśród dofinansowanych samorządów oczywiście znalazła się Gmina Prusice z projektem „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice 2016 – 2023”. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 90 % wartości zadania.

- Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2016 – 2023 jest niezbędne, gdyż będzie to jeden ze strategicznych dokumentów wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także wyprowadzenie ich ze stanu kryzysowego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 oraz innych środków publicznych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, a także ze środków krajowych – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

W celu aktualizacji dokumentu zostanie powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice zespół ds. aktualizacji LPR składający się z przedstawicieli różnych interesariuszy: JST, Rada Miasta i Gminy Prusice, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarządcy nieruchomościami itp. Dokument zostanie opracowany metodą partycypacyjną we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizowanych, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

W trakcie  przygotowywania dokumentu  będą miały miejsce konsultacje społeczne w różnych środowiskach.

- Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji doprecyzuje najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice w zakresie obszarów objętych stanem kryzysowym, wskaże główne problemy w poszczególnych sferach, pozwoli na wytyczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszej kolejności obszaru podlegającego rewitalizacji – podkreśla włodarz gminy dodając: - W programie zostaną również zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego opisanych obszarów rewitalizacji oraz stworzeniu warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Rewitalizacja według nowej ustawy…

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. obszar objęty rewitalizacją cechuje w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowanie co najmniej jednego z niżej wymienionych negatywnych zjawisk:

  1. gospodarczych (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
  2. środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska),
  3. przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
  4. technicznych (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Działania podjęte na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2016-2023 z wykorzystaniem funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.

Dorota Leń

DO POBRANIA:

- UCHWAŁA 1

- UCHWAŁA 2

|