Gmina Prusice przystąpi do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Dorota Leń | Niedziela 27.12.2015 aktualizacja: 19.01.2016, 00:14
Radni Miasta i Gminy Prusice podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się 21 grudnia 2015 roku w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Prusice do opracowania aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2010 – 2015” dla dalszego okresu 2016 – 2023. Opracowanie dokumentu będzie realizowane metodą partycypacyjną, we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizowanych, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Gmina Prusice na aktualizację tego strategicznego dokumentu złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Gmina Prusice posiada Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2010-2015, jednak ten dokument wymaga aktualizacji dla dalszego okresu 2016 – 2023 przygotowanej metodą partycypacyjną, we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizowanych, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Gmina stara się o pozyskanie środków na wykonanie aktualizacji dokumentu

Gmina Prusice 30 listopada 2015 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na „Przygotowania programów rewitalizacji” na zadanie pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice 2016 – 2023”.

Całkowita wartość projektu to 53 600,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 48 240,00 zł.  Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a teraz oczekuje na wyniki oceny merytorycznej.

LPR strategicznym dokumentem do pozyskiwania dofinansowania na działania rewitalizacyjne

- Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2010 – 2015, dla dalszego okresu 2016 – 2023 jest niezbędne, gdyż będzie to jeden ze strategicznych dokumentów wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także wyprowadzenie ich ze stanu kryzysowego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 oraz innych środków publicznych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, a także ze środków krajowych – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

W celu aktualizacji dokumentu zostanie powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice zespół ds. aktualizacji LPR składający się z przedstawicieli różnych interesariuszy: JST, Rada Miasta i Gminy Prusice, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarządcy nieruchomościami itp.

W trakcie przygotowywania dokumentu będą miały miejsce konsultacje społeczne w różnych środowiskach.

LPR będzie powiązany ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Prusice

Podstawą przystąpienia do aktualizacji LPR jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice na lata 2014 – 2025, w której jest mowa o rewitalizacji w ramach: Celu strategicznego 2 – Infrastruktura, celu operacyjnego 2.4 – Poprawa infrastruktury społecznej w mieście i gminiepkt.4 – Rewitalizacja Miasta oraz pkt. 6 – Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury oraz w ramach Celu strategicznego 5 – Wizerunek Miasta i Gminy Prusice, celu operacyjnego 5.3. – Prowadzenie działań wizerunkowych poprzez poprawę estetyki terenów zielonychpkt. 4 – Rewitalizacja skwerów, klombów itp.

- Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji doprecyzuje najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice w zakresie obszarów objętych stanem kryzysowym, wskaże główne problemy w poszczególnych sferach, pozwoli na wytyczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszej kolejności obszaru podlegającego rewitalizacji – podkreśla włodarz gminy dodając: - W programie zostaną również zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego opisanych obszarów rewitalizacji oraz stworzeniu warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Rewitalizacja według nowej ustawy…

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. obszar objęty rewitalizacją cechuje w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowanie co najmniej jednego z niżej wymienionych negatywnych zjawisk:

  1. gospodarczych (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
  2. środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska),
  3. przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
  4. technicznych (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Działania podjęte na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2016-2023 z wykorzystaniem funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.

Dorota Leń

|