Gmina Prusice stara się o środki na budowę PSZOKa w Krościnie Małej

Dorota Leń | Sobota 07.01.2017 aktualizacja: 07.01.2017, 15:52
Samorząd prusicki w grudniu 2016 roku złożył wniosek o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.1 Gospodarka odpadami. Typ projektu 4.1.A Projekty dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice w Krościnie Małej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250 z póź. zm.) Gmina Prusice jest zobowiązana do utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).  W związku z tym samorząd prusicki złożył wniosek o dofinansowanie, którego kluczowym celem jest jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krościna Mała.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek socjalno-magazynowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup niezbędnego wyposażenia m.in.: kontenery do selektywnego zbierania odpadów, pojazdy specjalistyczne do transportu odpadów, a także inny niezbędny sprzęt potrzebny do wyposażenia pomieszczeń socjalno – magazynowych.

Całkowita wartość złożonego projektu to ok. 2 mln zł, z czego maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej na poziomie projektu wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych.

Aktualnie funkcjonujący PSZOK działa na ul. Polnej w Prusicach, w związku z tym, że jest to teren dzierżawiony przez Gminę Prusice ekonomicznie uzasadnione jest wybudowanie PSZOKa na działce gminnej.

Nowy PSZOK zapewniłby łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, znajdowałby się w Krościnie Małej tuż przy drodze krajowej nr 5.

PSZOK mieszkańcom gminy zapewni selektywne przyjmowanie odpadów komunalnych, m.in. takich jak:  opakowania z tworzyw sztucznych, papier, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne i inne.

Bernadeta Biniek

 


|