Gmina Prusice stara się o środki na przebudowę i doposażenie w sprzęt budynku GOKiS

Dorota Leń | Niedziela 12.06.2016 aktualizacja: 12.06.2016, 19:09
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w piątek 10 czerwca 2016 roku podpisał wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Przewidywana wartość zadania 4 220 250,55 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 85 % - 3 587 212,97 zł.

Po anulowaniu w kwietniu 2016 roku przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu na Dziedzictwo Kulturowe - w którym to Gmina Prusice w lutym złożyła wniosek o dofinansowanie – pod koniec kwietnia konkurs został ponownie ogłoszony. W odpowiedzi na nabór samorząd prusicki na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem ponownie złożył wniosek o dofinansowanie i stara się o środki przebudowę i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.

- Kluczowym celem złożonego wniosku o dofinansowanie jest poprawa jakości usług kulturalnych świadczonych przez GOKiS oraz zwiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego oraz oferty kulturalnej gminy Prusice poprzez modernizację, przebudowę oraz doposażenie ośrodka zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Konieczność realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów: zły stan techniczny budynku, niska efektywność energetyczna skutkująca rosnącymi kosztami utrzymania oraz negatywnym wpływem na środowisko, brak pomieszczeń na prowadzenie działalności kulturalnej przy jednoczesnej dostępności nieużytkowanych powierzchni wymagających przebudowy i modernizacji, niewystarczająca ilość sprzętu do prowadzenia działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej.

Projekt jest kontynuacją i uzupełnieniem dotychczas prowadzonych działań gminy Prusice w zakresie rozwoju oferty i infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji - samorząd w tych obszarach upatruje stymulantów rozwoju gospodarczo-społecznego gminy uwzględniając jej endogeniczny potencjał.

Zadanie będzie komplementarne z wcześniej realizowanymi projektami przez Gminę Prusice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach m.in. Informatyzacją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach (dofinansowanie z RPO WD 2007-2013 – ponad 500 tys. zł), Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach (dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – ok. 50 tys. zł); Zakup dodatkowego wyposażenia do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 200 tys. zł.).

- Zakres planowanego projektu obejmuje przebudowę wraz z termomodernizacją, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w meble i sprzęt budynku GOKiSu – podkreśla p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Prusicach Paweł Grzyb dodając: - Realizacja tego zadania podwyższy standard funkcjonowania i umożliwi rozszerzenie oferty placówki, a tym samym wesprze szeroko rozumianą aktywność kulturalną mieszkańców gminy, dając impuls do podejmowania nowych przedsięwzięć.

Całkowita wartość planowanego zadania to 4 220 250,55 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie w wysokości 85 % to 3 587 212,97. Natomiast na pozostałe 15 % wartości zadania czyli 633 037,58 zł Gmina Prusice planuje pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został przygotowany pod okiem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza przez zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu i wybrania projektów do dofinansowania to lipiec - sierpień 2016 roku.

Dorota Leń

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!!!

|