Gmina Prusice z sukcesami odzyskuje podatek VAT!

Dorota Leń | Sobota 18.06.2016 aktualizacja: 18.06.2016, 21:21
Rok 2015 przyniósł wiele sukcesów Gminie Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem. Jednym z nich było odzyskanie podatku VAT z tytułu nakładów poniesionych na inwestycję realizowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”. W ramach przedsięwzięcia o łącznej wartości 38 948 208,38 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 27 512 991,21 Gmina wybudowała system kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, studzienkami, komorami, armaturami i przyłączami do budynków dla miejscowości Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica i miasto Prusice z odprowadzeniem ścieków ze strefy ekonomicznej, planowanego osiedla oraz oczyszczalnię ścieków „Prusice” w Pietrowicach Małych.

Cała inwestycja została przekazana do używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach 1 października 2014 roku. ZGKiM pełni funkcję operatora systemu kanalizacji i oczyszczalni. Wytworzona infrastruktura wykorzystywana jest przez Gminę (za pośrednictwem zakładu budżetowego) wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej, następstwem czego jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupów inwestycyjnych.

Miliony złotych na wyciągnięcie ręki

- Podjęliśmy prace zmierzające do odzyskania podatku VAT już w czerwcu 2015 roku występując do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wydanie  indywidualnej interpretacji. – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Stanowisko przedstawione przez nas we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe, organ stwierdził iż przekazanie systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią do użytkowania ZGKiM nie uprawnia Gminy do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych służących realizacji inwestycji wstecz w przypadku wydatków już poniesionych oraz ponoszonych na bieżąco, ponieważ zdaniem organu ww. infrastruktura nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W efekcie Gmina Prusice, która była inwestorem, nie mogła domagać się zwrotu zapłaconego podatku VAT, ponieważ nie prowadzi sprzedaży.

W związku z negatywnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów kolejnym etapem była skarga Gminy Prusice na interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, poprzedzona złożeniem wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Rewolucyjny wyrok TSUE w sprawie gminnych jednostek budżetowych

W czasie kiedy Urząd oczekiwał na rozpatrzenie skargi, 29 września 2015 roku ogłoszono wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C 276/14, w myśl którego gmina wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi jest jednym podatnikiem VAT.  Decyzja Trybunału była wiążąca dla wszystkich gmin w Polsce.

- Urząd czekała konsolidacja rozliczeń VAT, wyrejestrowanie jednostek budżetowych oraz wprowadzenie rozliczeń VAT np. w szkołach, które ze względu na wysokość obrotów, nie były dotychczas podatnikami tego podatkuopowiada Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Teresa Czaniecka, dodając: -  Natychmiast przystąpiono do prac związanych z opracowaniem scentralizowanego systemu rozliczeń, ale co najistotniejsze sporządzenia korekt za pięć lat wstecz z uwzględnieniem nakładów poniesionych na wybudowaną infrastrukturę kanalizacyjną.

Gmina Prusice złożyła stosowne korekty deklaracji VAT – 7 z uwzględnieniem rozliczeń dla podatku od towarów i usług wcześniej wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który pierwotnie rozliczał się jako odrębny podatnik VAT. W korektach została ujęta i opodatkowana również sprzedaż Zespołu Szkół w Prusicach.

W efekcie na przełomie roku 2015/2016 (grudzień/styczeń) na  rachunek bankowy prusickiego samorządu wpłynęła kwota 7 076 530,45 zł. Ponieważ projekt był współfinansowany ze środków unijnych, Gmina Prusice dokonała zwrotu otrzymanego w ramach realizacji inwestycji wsparcia finansowego podatku VAT kwalifikowanego, w wysokości  4 973 280,22 PLN.

- Mimo zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego części uzyskanych środków, to pieniądze pozostające w budżecie gminy są warte podjętych starańzaznacza Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz.

Wyrok na korzyść prusickiego samorządu!

22 marca 2016 r. odbyła się rozprawa w sprawie Gminy Prusice, dot. interpretacji, w której Minister Finansów odmówił Gminie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią, przekazanych do użytkowania ZGKiM.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił przedmiotową interpretację i orzekł, iż Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej.

- Jest to nie jedyny sukces prusickiego samorządu. Gmina nie przejmując się zawiłościami prawnymi, już w 2014 roku wdrożyła procedury w zakresie optymalizacji podatkowej, polegającej na odliczaniu podatku VAT w oparciu o strukturę sprzedażypodkreśla włodarz prusickiego samorządu -  Wynikiem tych działań był spory zastrzyk środków systematycznie wpływających do gminnej kasy, bowiem w latach 2014-2015 z tytułu bieżących rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Trzebnicy budżet zasiliła kwota opiewająca na ponad 2,1 mln zł.

Wypracowano koncepcję realizacji inwestycji w taki sposób, aby maksymalnie zredukować obciążenia z tytułu podatku VAT. Każda inwestycja jest szczegółowo analizowana pod względem możliwości odliczenia podatku naliczonego, w taki też sposób obniżono koszty szeregu przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Prusice m. in. rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo, przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kaszyce Wielkie, Krościna Wielka i Piotrkowice, budowa świetlicy w Zakrzewie oraz przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Prusicach na Prusickie Centrum Fitness.

Na skutek przeprowadzonej centralizacji rozliczeń obrót między gminnymi jednostkami należy traktować jako obrót wewnętrzny, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT. Daje to możliwość uzyskania zwrotu kolejnych kilkudziesięciu tysięcy zł., które w najbliższym czasie zasilą budżet Gminy Prusice. 

Barbara Piotrowska

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|