Gminy wspólnie starają się o środki na ścieżki rowerowe

Dorota Leń | Poniedziałek 27.06.2016 aktualizacja: 27.06.2016, 23:38
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 27 czerwca 2016 roku podpisał partnerski wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”.

Gmina Prusice jako Lider Projektu reprezentowana przez Burmistrza Igora Bandrowicza wspólnie z Gminą Żmigród reprezentowaną przez Burmistrza Roberta Lewandowskiego, z Gminą Milicz reprezentowaną przez Burmistrza Piotra Lecha i z Gminą Wołów reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Chmurę złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne.

- Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie gmin: Prusice, Żmigród, Wołów i Milicz. Celem przedsięwzięcia jest także redukcja emisji CO2, poprawa mobilności miejskiej i tym samym ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast, co w przyszłości przełoży się również na ograniczenie hałasu i komfort życia społeczności lokalnej. – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Projekt będzie polegać na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki i trzebnicki, a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej ruch na relacji Wołów-Malczyce przez Lubiąż, przebiegających przez powiat wołowski.

W ramach projektu powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów,  w tym w Gminie Wołów na trasie Wołów – Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (Gmina Żmigród), a następnie przez Przedkowice - Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.

Partnerstwo docelowo planuje wybudować ok. 150 km ścieżek rowerowych.

Całkowita wartość projektu to 9 093859,48 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych to 7807742,50 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie przez całe partnerstwo w wysokości 85 % to kwota 6636581,13 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie to jeden z wielu etapów stworzenia całego montażu finansowego na budowę ścieżek rowerowych. Partnerstwo będzie składało kolejne wnioski o środki zewnętrzne na to zadanie.

 

Dorota Leń

 

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|