Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Prusice

Dorota Leń | Niedziela 22.11.2015 aktualizacja: 22.11.2015, 11:49
Wprowadzone ponad 2 lata temu regulacje prawne dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miały na celu przede wszystkim zatrzymać lawinę śmieci. Obowiązująca od 2013 roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek przygotowania systemu, który zapewni selektywne zbieranie odpadów, doprowadzi do ograniczenia ich składowania i jak najlepszego zagospodarowania.

Ciągły wzrost masy odpadów odbieranych z terenu gminy Prusice od 2013 roku, liczba mieszkańców objęta systemem oraz wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi to główne czynniki, które przyczyniły się do konieczności zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2015 roku.

Działania zmierzające do obniżenia stawki opłaty

Gmina Prusice doskonali system gospodarki odpadami komunalnymi poprzez objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbioru, prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w szczególności selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, a także zapewnienie mieszkańcom możliwości segregacji u źródła.

Weryfikacja danych wskazanych w deklaracji

Ponieważ finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma zapewnić opłata ponoszona przez właścicieli nieruchomości wyliczona na podstawie iloczynu stawki i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady na podstawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, konieczne jest przeprowadzenie kontroli, która zweryfikuje ilość osób zgłoszonych do opłaty z ilością osób zameldowanych na terenie gminy, a także sprawdzenie osób prowadzących działalność gospodarczą, czy posiadają złożoną deklarację.

W przypadku różnicy osób wskazanych w deklaracji, a ujętych w ewidencji ludności, właściciel nieruchomości otrzyma pismo o przedłożenie dokumentu potwierdzającego stałą nieobecność mieszkańca zameldowanego, a nie ujętego w opłacie. Potwierdzeniem stałej nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości może być dokument wystawiony przez odpowiednie instytucje w szczególności:

- uczelnie, szkoły w przypadku studentów, uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą;

- zakłady karne, zakłady lecznictwa zamkniętego, jednostki wojskowe;

- domy spokojnej starości, domy dziecka;

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż trzy miesiące;

- miejscowe urzędy w przypadku zamieszkania w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;

lub dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

 

„Kowalskiego” ciężko przekonać do nowego podejścia do odpadów

Kolejną czynnością podejmowaną przez gminę będzie weryfikacja raportów miesięcznych
z ilości odebranych odpadów komunalnych przedkładanych przez firmę świadczącą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, a prowadzona jest ona w sposób  niewłaściwy, kierowane będą informacje o dostosowaniu zbiórki do zasad segregacji zgodnie z uchwałą NR XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.

W powyższych przypadkach zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t.) może zostać wszczęte postępowanie administracyjne, które skutkuje nałożeniem wyższej opłaty.

Dopełnieniem weryfikacji raportów z ilości odbieranych odpadów przedkładanych przez firmę, będzie kontrola przeprowadzona w terenie. Pracownicy urzędu oraz firmy świadczącej usługi odbioru w dniu wyznaczonym w harmonogramie skontrolują rodzaj i ilość odpadów  przeznaczonych do odbioru z poszczególnych posesji.

Wspólne działania kilku gmin

Gmina jako jednostka najniższego szczebla wypełnia zdecydowanie największą część zadań związanych z gospodarką odpadami na swoim obszarze. Zadania te wynikają z obowiązujących umocowań prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gminy mają obowiązek zapewniania czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia niezbędnych warunków do ich utrzymania m. in. poprzez budowę, utrzymanie
i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Z tego też względu najbardziej wskazanym rozwiązaniem jest prowadzenie gospodarki odpadami w ramach porozumień kilku jednostek samorządowych. Dlatego też Gmina Prusice wraz z gminami ościennymi: Krośnice, Milicz, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród rozważa możliwość opracowania i wdrożenia  koncepcji wstępnych rozwiązań wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koncepcja zawierać będzie między innymi analizę możliwości budowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

- Celem tej inicjatywy będzie wypracowanie wspólnej ścieżki postępowania w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz poszukiwanie nowych optymalnych rozwiązań – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Wprowadzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami przyczyni się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami, co w przyszłości pozwoli na zmniejszenie wysokości stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami.

Kształtowanie świadomości społecznej

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest szeroka wiedza społeczeństwa na temat celów funkcjonowania systemu, zasad segregacji odpadów, zależności opłat od jakości i ilości gromadzonych odpadów, wpływu  gospodarki odpadami na środowisko, itd. W naturalny sposób, głównymi producentami odpadów są mieszkańcy gminy, jednak ważne jest kształtowanie stosownych nawyków oraz  świadomości ekologicznej mieszkańców, która pozwoli zachować właściwą hierarchię postępowania z odpadami.

W gospodarce odpadami podstawowe znaczenie mają motywacje zdrowotne i ekonomiczne. Niewłaściwe zbieranie, gromadzenie, magazynowanie i składowanie odpadów może stworzyć zagrożenie zdrowotne. Z kolei motywy ekonomiczne są bodźcem minimalizowania ilości odpadów i poprawy selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ ceny za wywóz nieczystości są bardzo wysokie, to im jest ich mniej tym mniejsze poniesiemy koszty. Zasada segregujesz – płacisz mniej.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej zasadami powinno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko.

Nowe miejsce punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Tej jesieni nie zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych, dlatego zachęcamy mieszkańców naszej gminy do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 14 w Prusicach. Przypominamy, że PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 16 oraz w sobotę od godz. 9 do 15.

Informujemy również, że od dnia 29 września 2015 r. zmieniło się położenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych-PSZOK. Dojazd do PSZOK prowadzi od ul. Polnej przez teren firmy Europe Group.

Edukacja odpadowa

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej mającej na celu budowanie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz propagowanie postaw ekologicznych przede wszystkim w zakresie selektywnego zbierania odpadów, Gmina Prusice przeprowadziła w 2014 r. konkurs pt. „Segregujesz – Świat ratujesz”. Laureatem pierwszego miejsca został Pan Aleksander Olejnik, którego pracę publikujemy.

 

Anna Cieśla

|