Kolejny wniosek partnerski na budowę ścieżek rowerowych złożony

Dorota Leń | Piątek 20.01.2017 aktualizacja: 13.06.2017, 08:00
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek 12 stycznia 2017 roku jako Lider Projektu podpisał kolejny partnerski wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”.

Gmina Prusice jako Lider Projektu reprezentowana przez Burmistrza Igora Bandrowicza wspólnie z Gminą Żmigród reprezentowaną przez Burmistrza Roberta Lewandowskiego  i z Gminą Wołów reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Chmurę złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - konkursy horyzontalne.

Partnerstwo wspólnie w ramach tego etapu budowy ścieżek rowerowych chce ich wybudować ok. 28,59 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- W samej Gminie Prusice powstanie  6,7 km ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 (nowy wiadukt) - do Jagoszyc – przez Jagoszyce - od Jagoszyc do Chodlewka i Borówka - w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342 – do terenu zabudowanego Skokowaopowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Na terenie Gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie Przedkowice - Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż.

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach Gminy Prusice, Żmigród i Wołów.

- Celem głównym projektu jest wykorzystanie i udostępnianie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne, służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo na terenie Gmin Prusice, Żmigród oraz Wołów – podkreśla Burmistrz Prusic, Lider Projektu.

Całkowita wartość projektu to 9 500 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie przez całe partnerstwo w wysokości 85 % to kwota  8 075 000,01 zł.  Natomiast kwota przypadająca na Gminę Prusice to 2 100 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 1 785 000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest do listopada 2018 roku.

Złożony wniosek o dofinansowanie to kolejny z wielu etapów stworzenia całego montażu finansowego na budowę ścieżek rowerowych. Partnerstwo na I etap ścieżek rowerowych  już otrzymało dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł.

Wyniki konkursu poznamy w lipcu 2017 roku

DL

|