Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Prusice w 2017 roku

Dorota Leń | Poniedziałek 19.12.2016 aktualizacja: 19.12.2016, 21:52
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Prusice w 2017 roku.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie deklaracji w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach. We wniosku należy podać m.in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe.

Gotowe deklaracje wraz z załącznikiem w celu przystąpienia do programu można pobrać w UMiG w Prusicach oraz poniżej:

- DEKLARACJA

- OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Deklaracje będą przyjmowane do 15.01.2017 roku.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Prusice złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o  dotację na ten cel.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% to koszt własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmuje: demontaż, transport i odbiór wyrobów azbestowych na specjalne składowisko.

Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu Funduszy Zewnętrznych lub pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 38 u Pani Marzanny Jurzysta-Ziętek

MJZ

|