(NIE)PEŁNOSPRAWNI

Dorota Leń | Wtorek 02.04.2013 aktualizacja: 02.02.2015, 14:13

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

Maksymilian Szary

tel. 605 882 458

e-mail:  m.szary@prusice.pl


W Polsce jest  blisko 5 milionów osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Szacuje się, że w gminie Prusice takich osób jest około 230.

Osobom tym jest ciężko funkcjonować w lokalnych społecznościach z powodu występowania wszelkiego rodzaju barier, takich jak: bariery komunikacyjne, architektoniczne i zdrowotne.

Chcemy, by te osoby mogły w pełni uczestniczyć w życiu Gminy.

Pierwszym krokiem jaki niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy mogą zrobić, jest kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy, który zna nie tylko w teorii problematykę dotyczącą niepełnosprawności, ale również w praktyce samemu będąc osobą niepełnosprawną i jednocześnie pełniąc funkcję Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Do głównych zadań rzecznika należy:

-Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz stworzenie optymalnych warunków życiowych w lokalnej społeczności.

- Przekazanie informacji o programach, z jakich mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. pokrycie kosztów sprzętu ortopedycznego-rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu komputerowego, szkoleń, kursów, nauki.

- Informacja i pomoc w załatwieniu wszelkiego rodzaju udogodnień stworzonych przez różne instytucje, takich jak dofinansowania do likwidacja barier architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych,

- Informowanie pracodawców o korzyściach płynących z zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Refundacja wynagrodzenia , zwolnienie z opłat PFRON)

- Współpraca z samorządami i jednostkami działającymi na rzecz poprawy sytuacji Osób Niepełnosprawnych jak PCPR, GOPS, PFRON oraz organizacjami pozarządowymi.

- Działanie na rzecz integracji niepełnosprawnych mieszkańców ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, spotkań, wyjazdów itp.

 


AKTUALNOŚCI

Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych „Sprawny uczeń”

Trwa kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;


2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

JAKIE WARUNKI  NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ  STYPENDIUM:
 - posiadać- ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze na dzień złożenia wniosku i podpisania umowy,
-  pobierać naukę w szkole podstawowej w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych,-
-  mieszkać na obszarze województwa dolnośląskiego,-
-  pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty- 456 zł,
-  złożyć wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń” w wyznaczonym terminie,-
 prawidłowo- rozliczyć umowę zawartą w ramach wcześniejszej edycji programu „Sprawny uczeń” - dotyczy osób korzystających ze wsparcia w latach poprzednich

Dodatkowe informacje uzyskać można

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/aktualnosci/artykul/rusza-rekrutacja-do-prpgramu-stypendialnego-srawny-uczen-20142015/

 

Urząd Miasta i Gminy Prusice

Pełnomocnik  ds. Osób Niepełnosprawnych 

Maksymilian Szary 

tel. 605 882 458 

e-mail:  m.szary@prusice.pl

 


 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

- SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 16.12.2014r.

- SZKOŁA TOLERANCJI

|