Powstała Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Prusice

Dorota Leń | Piątek 05.05.2017 aktualizacja: 05.05.2017, 18:55
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz informuje, iż Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Prusice w formie zbioru kart adresowych dla obiektów architektury oraz stanowisk archeologicznych z terenu Gminy Prusice.

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Prusice zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikację w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.prusice.pl w zakładce Moja Sprawa/ochrona zabytków (http://bip.prusice.pl/Article/id,392.html),  dostępna jest również dla mieszkańców w wersji papierowej na stanowisku ds. zamówień publicznych, inwestycji i ochrony zabytków (pokój nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej „Multiteka”.

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej zawiera art. 4 ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1446). Gminy mają obowiązek dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. 

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w artykule 22 w/w ustawy. Punkt 4 tego artykułu mówi: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy”. Burmistrz zobligowany został do wykonania gminnej ewidencji zabytków w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 roku, Nr 75, poz.474).

W związku z powyższym na podstawie „Wykazu obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków”, wytycznych Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie przez Firmę Jakub Danielski ul. Sarnicka 22/4 50-503 Wrocław, została wykonana Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Prusice, którą po pozytywnej opinii Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Burmistrz Miasta i Gminy Prusice przyjął w/w zarządzeniem.

Ponadto informujemy, iż w uzasadnionych sytuacjach właściciel nieruchomości może zwrócić się do Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z pisemnym wnioskiem (zawierającym uzasadnienie) o dokonanie wykreślenia obiektu w w/w dokumentu.

|