Prusice mają nową Strategię Rozwoju Miasta i Gminy

Dorota Leń | Sobota 21.11.2015 aktualizacja: 21.11.2015, 21:39
We wtorek 10 listopada 2015 roku Rada Miasta i Gminy Prusice uchwaliła nową Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025, której wizją jest, że „Marzenia stają się rzeczywistością”. Natomiast misją Strategii jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju wraz z poprawą jakości życia mieszkańców. Cele strategiczne dla Gminy Prusice to kapitał społeczny, infrastruktura, lokalna przedsiębiorczość, sport, turystyka, kultura i rekreacja oraz wizerunek.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice na lata 2014 - 2025 to strategiczny dokument wyznaczający misję i wizję Gminy Prusice oraz główne cele i kierunki dynamicznego i zrównoważonego rozwoju dla niej.

Wizja Gminy Prusice to „Marzenia stają się rzeczywistością”, zaś misja – zapewnienie wszechstronnego rozwoju wraz z poprawą jakości życia mieszkańców. Natomiast celem nadrzędnym dla Gminy Prusice jest Bezpieczeństwo i satysfakcja Mieszkańców.

Kapitał społeczny ważny dla Gminy Prusice

Cele strategiczne dla Gminy Prusice na najbliższe lata to przede wszystkim: kapitał społeczny: pobudzanie aktywności i współdziałania organizacji pozarządowych (m.in. akcje informacyjno-promocyjne dotyczące charakteru działalności organizacji pozarządowych, współpraca organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi oraz fora wymiany doświadczeń członków organizacji); sprawny system komunikacji pomiędzy instytucjami samorządowymi, a mieszkańcami (m.in. skrzynka mailowa dla mieszkańców, połączenie telefoniczne z punktem informacji obywatelskiej, nowe lub odrestaurowane tablice informacyjne, dyżury przyjmowania mieszkańców przez burmistrza, sekretarza oraz skarbnika, a także system informowania mieszkańców (sms)); stworzenie gminnego programu budowy społeczeństwa obywatelskiego (m.in. zespół ekspercki w celu koordynowania budowy społeczeństwa obywatelskiego, edukacja społeczeństwa, informowanie o prawach i obowiązkach obywatelskich, spotkania konsultacyjne w istotnych kwestiach dla mieszkańców, inicjatywy lokalne podejmowane przez mieszkańców, budżet obywatelski, działalność młodzieżowej rady miasta i wybory „quasi – samorządowe” w szkołach podstawowych i gimnazjum) oraz Gminny program przeciwdziałania zjawiskom patologicznym (m.in. kooperacja wszystkich służb w celu podjęcia środków przeciwdziałających zjawiskom patologicznym, działalność edukacyjno – informacyjna o zjawiskach patologicznych, pomoc prawna dla osób dotkniętych patologią oraz akcje profilaktyczne szczególnie wśród dzieci i młodzieży)

Infrastruktura poprawą jakości życia mieszkańców

Kolejny cel strategiczny to infrastruktura, do której należy: rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej (m.in. kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gminy Prusice, modernizacja wodociągów oraz utrzymanie wysokiej sprawności sieci, gospodarka wodno – ściekowa oraz PSZOK); poprawa jakości infrastruktury drogowej (m.in. modernizacja dróg gminnych, budowa chodników wzdłuż dróg gminnych, montaż lamp oświetleniowych, budowa ścieżek rowerowych i rozbudowa zaplecza rowerowego oraz współpraca z powiatem trzebnickim w celu modernizacji wybranych szlaków komunikacyjnych); satysfakcjonujący system komunikacyjny (m.in. współpraca gminy i powiatu w celu odpowiedniego połączenia z Wrocławiem, rozkłady jazdy dostosowane do potrzeb mieszkańców, modernizacja przystanków oraz pełniejsza oferta komunikacyjna) oraz poprawa infrastruktury społecznej w mieście i gminie (m.in. dalsza modernizacja programowa szkół na terenie gminy, odpowiednie wyposażenie szkół, przedszkoli, bibliotek, poprawa jakości świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej, Rewitalizacja Miasta, Nowej szkoła w Skokowej oraz rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury.

Lokalna przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy dla rozwoju Gminy

Ważnym celem strategicznym dla Gminy Prusice jest również lokalna przedsiębiorczość: wykorzystanie przetwórstwa rolno – spożywczego oraz rolnictwa jako determinanty rozwojowej (m.in. rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, zachęcanie społeczności lokalnej do prowadzenia rolno - spożywczej działalności gospodarczej, ulgi podatkowe dla osób zakładających rolno - spożywczą działalność gospodarczą, rozwój drobnych przedsiębiorstw, wszelka możliwa pomoc osobom zajmującym się rolnictwem oraz współpraca rolników w zakresie upraw i hodowli zwierząt); rozwój drobnej przedsiębiorczości (m.in. rękodzielnictwo szansą dla bezrobotnych, pomoc przy zakładaniu małych firm oraz pozalekcyjne zajęcia z przedsiębiorczości); pobudzanie strefy ekonomicznej (m.in. tereny pod inwestycje, infrastruktura techniczna oraz ulgi przyciągające inwestorów).

Gmina Prusice to … sport, turystyka, kultura i rekreacja

Czwartym celem strategicznym dla Gminy Prusice są sport, turystyka, kultura i rekreacja: „Skok do Skokowej” (m.in. zaplecze rowerowe w Skokowej, tworzenie warunków do zakładania gospodarstw agroturystycznych oraz oferta wycieczek weekendowych lub jednodniowych); wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Prusice (m.in. promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w gminie Prusice, ścieżka rowerowa biegnąca przez całą gminę oraz połączenie rowerowe z innymi sąsiednimi gminami i powiatami); poprawa jakości usług z zakresu kultury fizycznej i sportu (m.in. Orliki, Orzełki, inne obiekty sportowe np. basen odkryty, kort tenisowy, pobudzanie i wspieranie działalności lokalnych animatorów sportowych, zagospodarowanie stawów rybackich, poszerzanie oferty Prusickiego Centrum Fitness oraz obiekt sportowy wypełniający niszę sportową przy uwzględnieniu Wrocław World Games 2017 r.); prowadzenie działalności kulturalnej (m.in. działalność obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach, działalność Multiteki, akcje czytelnicze oraz profesjonalne widowiska kulturalno – rozrywkowe o znaczeniu ponadregionalnym) oraz współpraca z miastami partnerskimi w celach turystycznych (m.in. wspólne rajdy turystyczne, promocja potencjału turystycznego w miastach partnerskich oraz rozwój kontaktów partnerskich w różnego rodzaju kołach zainteresowań np. szkół, sfery biznesowej).

Wizerunek ważny dla Miasta i Gminy Prusice

Ostatnim celem strategicznym Gminy Prusice jest wizerunek Miasta i Gminy Prusice: budowa wizerunku Miasta i Gminy Prusice (m.in. imprezy silnie związane z Gminą Prusice np. Dni Prusic, Hip – Hop Festiwal oraz patent „Miasto Trzech Wież”); tworzenie wizerunku przez pracowników urzędu (m.in. szkolenia pracowników z zakresu sprawnej obsługi mieszkańców, szkolenia z zakresu zasad savoir- vivr’u, podnoszenie umiejętności pracowników oraz efektywne zarządzanie pracownikami); prowadzenie działań wizerunkowych poprzez poprawę estetyki terenów zielonych (m.in. akcje edukacyjno- informacyjno dotyczące środowiska;  przeciwdziałanie dzikim wysypiskom, selektywna zbiórka odpadów oraz rewitalizacja skwerów, klombów itp.) oraz promocja miasta i gminy Prusice (m.in. uatrakcyjnienie wszystkich portali społecznościowych, reklama wyjątkowości Gminy Prusice w mediach, nawiązanie współpracy z portalami turystycznymi w celu zaprezentowania swojej oferty, system identyfikacji wizualnej oraz poprawa strony internetowej urzędu.

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 nie ma być dokumentem zamkniętym i stałym. Wręcz przeciwnie, ma to być opracowanie, które będzie podlegało zmianom, modyfikacjom w zależności od sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców naszej Gminy. W ten sposób Nasza strategia będzie ciągle aktualna a realizowane zadania będą wypływały z potrzeb społeczności Gminy Prusicezaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 jest przedsięwzięciem, które stoi zarówno przed władzami samorządowymi, jak również przed mieszkańcami Naszej Gminy. Dzięki współpracy wszystkich środowisk, Gmina Prusice ma szansę na dynamiczny i zrównoważony rozwój w perspektywie najbliższych lat.

Strategia Rozwoju jest to również dokument, który będzie odgrywał bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych ze środków unijnych i krajowych dla Gminy Prusice, jej Mieszkańców i Przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem strategicznym dla Gminy Prusice

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY PRUSICE 2014 - 2025

Dorota Leń

|