Przedłużenie terminu składania deklaracji przez osoby zainteresowane usunięciem wyrobów budowlanych zawierających azbest

Dorota Leń | Poniedziałek 04.01.2016 aktualizacja: 04.01.2016, 07:45
Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 22 grudnia 2015 roku ogłosił nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Gmina Prusice wydłuża termin do 10 stycznia 2016 roku naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Prusice w 2016 roku.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach (we wniosku należy podać m.in. dane dot. właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe).

W UMiG w Prusicach oraz na stronie www.prusice.pl dostępny jest również gotowy wzór deklaracji przystąpienia do programu.

Deklaracja

Termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 10.01.2016 r.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Prusice wystąpi z  wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie dotacji na ten cel.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% to koszt własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmuje: demontaż, transport i odbiór wyrobów azbestowych na specjalne składowisko. Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu Funduszy Zewnętrznych lub pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 38, albo w pok. nr 11 w Ochronie Środowiska lub pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 54. 

|