Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Gminie Prusice na rok szkolny 2017/2018

Bartosz Kurzepa | Wtorek 11.04.2017 aktualizacja: 11.04.2017, 10:11
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Gminie Prusice na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwałą nr XLIV/281/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prusice, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nr 26/2017.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Prusice na rok szkolny 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2011 r. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2017 r. tj. z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Od dnia 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3, 4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ministerialne:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/281/17 Rada Miasta i Gminy w Prusicach z dnia 10 marca 2017 r. ustalono następujące  kryteria lokalne:

1)      Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego – 10 pkt.

1)      Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie lub rodzic /prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pobierają/pobiera naukę w trybie dziennym lub są zatrudnieni/jest zatrudniony lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 pkt

2)      Dziecko, którego  oboje rodzice/ prawni opiekunowie lub jeden rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja,  w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy – 7 pkt.

3)      Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej – 4 pkt.

4)      Zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie – 3 pkt.

 

Potwierdzeniem spełnienie poszczególnych kryteriów jest oświadczenie złożone przez rodzica/ opiekuna prawnego dołączone do wniosku o przyjęcie kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Zarządzenie nr 26 z 20.03. 2017 rok harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

|