Sesja Rady Miasta i Gminy Prusice 10 listopada 2015 roku

Dorota Leń | Poniedziałek 09.11.2015 aktualizacja: 09.11.2015, 20:05
Zapraszamy we wtorek 10 listopada 2015 roku o godz. 15.30 na Sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się w Sali Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach.

ZAWIADOMIENIE

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie dnia 10 listopada 2015 r. – godz. 15,30 – Prusicki Obiekt Multifunkcyjny -  Prusice ul. Jana Pawła II 7, z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie sesji.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

- Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

- Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Prusice w roku szkolnym 2014/2015.

- Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

2)      obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice na 2016 rok,

3)      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

4)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

5)      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

6)      zmiany uchwały Nr XLV/268/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

7)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

8)      uchwalenia Strategii Gminy Prusice na lata 2014-2025.

9)      zmiany uchwały Nr XVIII/114/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

- Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pozostałych zobowiązanych osób – informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza.

- Interpelacje i zapytania radnych.

- Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

- Wolne wnioski i informacje.

- Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                           Rady Miasta i Gminy Prusice

                                                                                           /-/         Zbigniew Ziomek

|