Sesja Rady Miasta i Gminy Prusice 21 grudnia 2015 roku

Dorota Leń | Niedziela 20.12.2015 aktualizacja: 20.12.2015, 21:04
Zapraszamy w poniedziałek 21 grudnia 2015 roku o godz. 15.30 na Sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się w Sali Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego (GOKiS).

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołałem sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 r. – godz. 15,30 – sala Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach ul. Jana Pawła II 7  (GOKiS), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Realizacja inwestycji w Gminie Prusice na drogach powiatowych w roku 2015 – informacja Starosty Powiatu Trzebnickiego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2015

2)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej

3)      zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Prusice

4)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice

5)      uchwalenia mpzp dla obrębu wsi Kopaszyn

6)      uchwalenia mpzp dla południowej części wsi Skokowa

7)      przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działki 30/2 położonej w mieście Prusice

8)      przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działek 150/54 i 150/56 położonych w m. Prusice

9)      przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działki 217/3 położonej w mieście Prusice

10)  przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działki 571/ położonej w mieście Prusice

11)  przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działki 527/ położonej w mieście Prusice

12)  przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działki 571/ położonej w mieście Prusice

13)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

      7. Interpelacje i zapytania radnych.

      8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

      9. Wolne wnioski i informacje.

      10.  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miasta i Gminy Prusice

                                                                                                                                     /-/Zbigniew Ziomek

 

|