Sołtysi i Radni Gminy Prusice spotkali się z Burmistrzem w sprawie funduszu sołeckiego

Dorota Leń | Niedziela 13.09.2015 aktualizacja: 13.09.2015, 18:19
Co to jest fundusz sołecki?, jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?; jaka kwota w 2016 roku przypada na dane Sołectwo Gminy Prusice w ramach funduszu sołeckiego?, na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?; kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?; kiedy Burmistrz może odrzucić wniosek?, czyje są pieniądze z funduszu sołeckiego?... to pytania, na które podczas środowego spotkaniach Sołtysów i Radnych z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem otrzymano odpowiedzi.

Co to jest FUNDUSZ SOŁECKI?

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada Burmistrz.


Jaka jest wysokość  FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Wysokość ta zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy.

Burmistrz corocznie do 31 lipca informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

FUNDUSZ SOŁECKI - na co wydać te pieniądze?

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301) – spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.


Kiedy Burmistrz może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)?

Burmistrz może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy) o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

Te błędy to np.:

– wniosek nie został uchwalony przez zebranie wiejskie,

– we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze,

– wniosek nie zawiera uzasadnienia,

nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa,

– wniosek został przekazany do Burmistrza po dniu 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Kto dysponuje środkami FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to Burmistrz dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku.

Czyje są pieniądze z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

  • Fundusz sołecki to publiczny grosz pieniądze mieszkańców. Fundusz jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Sołtys może jednak ustalić z urzędem gminy, że to on będzie dokonywał poszczególnych zakupów.
  • Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym prawom jak pozostałe środki budżetowe. Wiąże się z tym również m.in. pełna jawność ich wydatkowania.

Do kiedy należy wydać pieniądze z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, a nie data wystawienia rachunku lub faktury), na który zostały uchwalone.

Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok.

|