"Stowarzyszenie 17 Stawów" - Świerzów

UMiG Prusice | Środa 06.05.2015 aktualizacja: 06.05.2015, 13:51

"Stowarzyszenie 17 Stawów" - Świerzów

1) Pełna nazwa: „Stowarzyszenie 17 Stawów”

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000346403

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 13.01.2010

5) Nr NIP: 915 176 52 60, REGON: 021168170

6) Dokładny adres: miejscowość: Świerzów 1a, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 34 9583 1019 0209 7956 2002 0001

8) Zarząd:

Elżbieta Jadwiga Pięt – Prezes Zarządu

Joanna Beata Korzeniowska-Stachowiak Wiceprezes Zarządu

Danuta Maria Nikolin – Sekretarz

Mariola Syrnik – Skarbnik

 

Celami stowarzyszenia są:

 • rozwijanie aktywności społeczności lokalnej
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
 • wspieranie inicjatyw sportowych
 • promocja ekologii, ochrona przyrody i środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • kultywowanie tradycji lokalnych
 • rozwój turystyki lokalnej i promowanie walorów przyrodniczych
 • działania na rzecz integracji europejskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej
 • promowanie kształcenia przez całe życie
 • działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości
|