Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłosiło nabór na projekty grantowe

Dorota Leń | Sobota 08.04.2017 aktualizacja: 08.04.2017, 17:04
Od 18 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich będzie prowadziło nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na Projekt Grantowy pt. „ Aktywne i piękne Wzgórza Trzebnickie”. Limit dostępnych środków 300 000,00 zł. w tym: 150 000,00 zł – z zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego oraz 150 000,00 zł – z zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Warto podkreślić, że Beneficjent pierw otrzymuje grant, a później realizuje projekt.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, działająca na terenie gmin: Trzebnica, Prusice, Zawonia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na Projekt Grantowy pt. „ Aktywne i piękne Wzgórza Trzebnickie”. 

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:
 2. a) Termin składania wniosków od 18.04.2017 roku do 10.05 2017 roku
 3. b) Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście w dwóch wersjach papierowych

 (oryginał i kopia) oraz wersja elektroniczna na płycie CD w Biurze Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, przy ul. Obrońców Pokoju 1/1A w Trzebnicy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

 ZAKRES TEMATYCZNY: Przedsięwzięcie III Aktywni i zorganizowani mieszkańcy działający na rzecz swojej małej ojczyzny.

Zakres operacji:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego.
 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2. Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich.

Cel szczegółowy: 2.1. Wsparcie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – 450
 2. Liczba mieszkańców, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych, w tym w imprezach tematycznych – 450
 3. Liczba wejść na wsparte strony internetowe – 4000
 4. Liczba odbiorców działań promocyjnych – 300

Wskaźniki produktu:

Wzmocnienie kapitału społecznego:

 1. Liczba działań aktywizacyjnych realizowanych dla mieszkańców, w tym imprez tematycznych – 4
 2. Liczba działań związanych z promocją turystyki, w tym utworzenie stron internetowych, aplikacji na telefon, publikacje przybliżające mieszkańcom walory turystyczne – 4
 3. Liczba działań edukacyjnych dla lokalnej społeczności w tym cykle zajęć, szkolenia, warsztaty – 8

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

 1. Liczba nowopowstałej lub przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – 6
 2. Liczba działań aktywizacyjnych realizowanych dla mieszkańców – 2
 3. Liczba działań związanych z promocją turystyki, w tym oznakowanie atrakcji turystycznych – 2

 Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 • Promocja obszaru m.in. poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej o całym obszarze, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i zastosowaniem narzędzi informatycznych (m.in. aplikacje na telefony komórkowe).
 • Promocja obszaru poprzez cykliczne, charakterystyczne dla obszaru imprezy.
 • Oznakowanie atrakcji turystycznych, pomników przyrody, instalacja drogowskazów, tablic informacyjnych, witaczy, oznakowanie szlaków turystycznych, regularna konserwacja.
 • Wydanie map, przewodników, albumów, powołanie lokalnych przewodników.
 • Rozbudowa, remont infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym rozbudowa i stworzenie ścieżek pieszych, biegowych, rowerowych, sportowych, edukacyjnych, przyrodniczych, konnych, dróg lokalnych, budowa parkingów leśnych i punktów widokowych.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia, kursy, warsztaty, wizyty studyjne).
 • Podejmowanie działań aktywizujących młodzież do działań społecznych.
 • Ujednolicenie dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców, w miejscu ich zamieszkania (m.in. organizacja cyklicznych zajęć w świetlicach wiejskich).
 • Tworzenie miejsc integracji i rekreacji dla mieszkańców.
 • Zachęcanie mieszkańców do aktywności i wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych, np. promocja zdrowego stylu życia i zdrowej żywności, stworzenie portalu społecznościowego dla mieszkańców.
 • Powołanie Rad Młodzieży i Rady Pożytku Publicznego.
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach Wiosek Tematycznych.
 • Organizacja imprez integracyjnych.
 • Wsparcie reintegracji osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, np. oferta spędzania czasu wolnego dla seniorów.
 • Rozwój i poszerzenie oferty zajęć, kursów, warsztatów, imprez kulturalnych etc. organizowanych przez ośrodki kultury, świetlice, organizacje pozarządowe i podobne instytucje – z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Limit środków dostępnych w ramach naboru oraz informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (kwoty dofinansowania)

Limit dostępnych środków: 300 000 zł. w tym:

 1. 150 000,00 zł – z zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego,
 2. 150 000,00 zł – z zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

– wartość pojedynczego grantu musi się mieścić w przedziale od 5 000,00 do 25 000,00 zł,

– pomoc przyznawana będzie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych (poza jednostkami sektora finansów publicznych),

– pomoc na operacje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych, a suma grantów w danym naborze udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

– pomoc przyznawana jest w formie dotacji i wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (pod warunkiem przyznania pomocy na projekt grantowy przez UMWD).

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:

Realizacja operacji przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od podpisania umowy udzielenia grantu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania.

Wyboru operacji do finansowania dokonuje Rada LGD w oparciu o LSR, lokalne kryteria wyboru operacji zawarte w LSR oraz zgodnie z dokumentem Projekty grantowe – opis procedury.

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli będzie zgodna z:

– co najmniej jednym celem ogólnym

– co najmniej jednym celem szczegółowym

– co najmniej jednym przedsięwzięciem zaplanowanym w LSR

Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji grantowych:

Innowacyjność (0-2pkt)

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0-1 pkt)

Powiązanie z innymi projektami (0-2 pkt)

Obszar realizacji (0-1 pkt)

Wykorzystanie lokalnych zasobów (0-2 pkt)

Aktywizacja mieszkańców (0-2 pkt)

Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych (0-2 pkt)

Wkład własny (0-1 pkt)

 

Punkty w kryterium wyboru operacji dla Przedsięwzięcia III „Aktywni i zorganizowani mieszkańcy działający na rzecz swojej małej ojczyzny”.:

Maksymalna liczba punktów 13 pkt. minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich www.krainawzgorz.pl oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich udziela bezpłatnego doradztwa i pomocy przy przygotowaniu wniosku w siedzibie biura przy ul. Obrońców Pokoju 1A/1 w Trzebnicy. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. 71 312 38 09, kom. : 609 141 335, e-mail: lgdkwt@wp.pl

UWAGA!!!! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

*** Po wybraniu grantu do realizacji w ramach projektu grantowego, zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Do pobrania następujące dokumenty i formularze wniosków:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 2. Lokalne Kryteria Wyboru
 3. Procedury operacji grantowych
 4. Regulamin naboru projektów grantowych
 5. Wniosek o przyznanie pomocy – projekt grantowy
 6. Umowa o udzielenie grantu
 7. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu grantowego
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Prezentacja ze szkolenia o projektach grantowych

 

|