Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłosiło nabór wniosków

Dorota Leń | Sobota 29.10.2016 aktualizacja: 29.10.2016, 14:34
Od poniedziałku 31 października 2016 roku do piątku 18 listopada 2016 roku Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich będzie prowadziło nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Limit dostępnych środków 1.650.000,00 PLN (412.500,00 Euro).

Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:
  • Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków:  75.000 Euro (300.000 PLN)
  • Rozwijanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków:  75.000 Euro (300.000 PLN)
  • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego – limit środków 125.000 Euro (500.000 PLN)
  1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – limit dostępnych środków: 12.500 Euro (50.000 PLN)
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – limit dostępnych środków: 25.000 Euro (100.000 PLN)
  3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit dostępnych środków: 87.500 Euro (350.000 PLN)
  4. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – limit dostępnych środków: 12.500 Euro (50.000 PLN)

Premia dla podejmujących działalność gospodarczą jest przyznawana w wysokości 100 tysięcy złotych i wypłacana będzie w formie płatności ryczałtowej (100 % kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie).

Więcej informacji oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej (link poniżej):

Informacja o naborze - http://krainawzgorz.pl/2016/10/11/ogloszenie-o-naborze-nr-12016/

Dokumenty wewnętrzne LGD - http://krainawzgorz.pl/dokumenty-wewnetrzne/

Rozporządzenie Ministra - http://krainawzgorz.pl/2016/09/27/zaktualizowane-rozporzadzenie-sprawie-szczegolowych-warunkow-trybu-przyznawania-pomocy/

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z plikami prosimy o kontakt z biurem LGD

Pozdrawiamy,

--------------------------------

Biuro Lokalnej Grupy Działania

Kraina Wzgórz Trzebnickich

tel.  71 312 38 09

ul. Ks. Dz. Bochenka 14

55-100 Trzebnica

 

|