Umowa o dofinansowanie na II etap budowy ścieżek rowerowych podpisana

Daniela Bacańska | Środa 20.12.2017 aktualizacja: 20.12.2017, 07:44
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz pod koniec listopada 2017 roku podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie na II etap budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” na który Gmina Prusice jako Lider Projektu Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska wspólnie z Gminą Wołów i Żmigród pozyskała ponad 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z czego otrzymane dofinansowanie przypadające na Gminę Prusice to 1 785 000,00 zł.

Projekt „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” to kontynuacja realizowanego obecnie I etapu budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, wołowskim i milickim”, również dofinansowanego z RPO WD na lata2014-2020.

W ramach tzw. drugiego etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska Gmina Prusice wspólnie z Gminą Wołów i z Gminą Żmigród wybuduje w 2018 roku ok. 28,59 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- W samej Gminie Prusice powstanie 6,7 km ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej nr 5 w Prusicach przez Krościnę Małą do drogi powiatowej nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 (nowy wiadukt) – do Jagoszyc – przez Jagoszyce – od Jagoszyc do Chodlewka i Borówka – w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342 – do terenu zabudowanego Skokowa – zaznacza Lider Projektu, Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: -  Na terenie Gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż.

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach Gminy Prusice, Żmigród i Wołów.

Projekt pt. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


|