Zgłoś swoją organizację do VI edycji konkursu „zDolne NGO”

Dorota Leń | Sobota 08.04.2017 aktualizacja: 08.04.2017, 16:26
Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Prusice do udziału w VI edycji Konkursu „zDolne NGO” na najlepszą organizacje pozarządową działającą na terenie województwa dolnośląskiego, prowadzącą działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 czerwca 2017 roku.

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VI Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej.

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to organizacje regionalistyczne.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

• promocja działań na rzecz dolnośląskiego regionalizmu prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz dolnośląskiego regionalizmu.

 

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

kryterium

punktacja

Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym zaspokajanie potrzeby uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze regionalnej, poznawanie dziejów Dolnego Śląska, tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracja mieszkańców Dolnego Śląska, rozbudzanie patriotyzmu regionalnego, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym.

0-20

Nowatorstwo projektów, propagowanie kultury i tożsamości regionalnej.

0-20

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie Kongresów Stowarzyszeń Regionalnych oraz innych imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej
i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.

0-15

Współdziałanie z instytucjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

0-10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz Społecznych.

0-10

Wspomaganie działalności innych stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli
w kreowaniu życia społecznego.

0-10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania.

0-10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań.

0-5

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

0-10

razem

110

 

5. Harmonogram

 

VI Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

04.04.2017 r. – ogłoszenie VI Edycji Konkursu „zDolne NGO”

04.04–15.06.2017 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

czerwiec 2017 r. – obrady Kapituły Konkursowej

4 września 2017 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

 

6. Kontakt

Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach związanych z VI Edycją Konkursu „zDolne NGO” są:

Sławomir Wójcik

tel. nr  71/ 770 40 76

mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

 

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

pok. 701a

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Departament Spraw Społecznych 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

|