Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

UMiG Prusice | Czwartek 21.05.2015 aktualizacja: 21.05.2015, 11:18
Od 01.05.2015 r. zmianie ulega wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się nową opłatą oraz terminami wpłat.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.05.2015 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r.,  poz. 1399 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr VII/42/15 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/300/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. 2015.1347) Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym należna od dnia 1 maja 2015 r. opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników oraz stawki opłaty za dany pojemnik.

1. Jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 60 L (litrów) - w wysokości 5,90 zł,

2) o pojemności 110 L - w wysokości 10,70 zł,

3) o pojemności 120 L - w wysokości 11,80 zł,

4) o pojemności 240 L - w wysokości 23,50 zł,

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 107,40 zł,

6) o pojemności 1 m³ - w wysokości 97,60 zł,

7) o pojemności 1,5 m³ - w wysokości 146,40 zł,

8) o pojemności 3 m³ - w wysokości 292,80 zł,

9) o pojemności 5 m³ - w wysokości 488,00 zł,

10) o pojemności 7 m³ - w wysokości 683,20 zł,

11) o pojemności 10 m³ - w wysokości 976,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę za pojemnik:

1) o pojemności 60 L (litrów) - w wysokości 11,00 zł,

2) o pojemności 110 L - w wysokości 20,10 zł,

3) o pojemności 120 L - w wysokości 25,70 zł,

4) o pojemności 240 L - w wysokości 51,50 zł,

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 201,30 zł,

6) o pojemności 5 m³ - w wysokości 915,00 zł,

7) o pojemności 7 m³ - w wysokości 1281,00 zł,

8 ) o pojemności 10 m³ - w wysokości 1830,00 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest:

1. w przypadku nieruchomości zamieszkałych jako iloczyn nowej stawki opłaty i ilości  osób zamieszkujących daną nieruchomość (zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji złożonej  do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice),

2. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych jako iloczyn pojemników oraz stawki opłaty za dany pojemnik  (zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji złożonej  do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice),

3. w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą jako sumę wskazanych opłat z pkt 1 i 2.

Opłaty należy uiszczać we wskazanych poniżej terminach:

• za maj i czerwiec do 10 lipca,

• za lipiec i sierpień do 10 września,

• za wrzesień i  październik do 10 listopada,

• za listopad i  grudzień do 10 stycznia,

• za styczeń i luty do 10 marca,

• za marzec i kwiecień do 10 maja.

Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Zmieniona ustawa zwalnia mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji przy zmianie stawki opłaty.

|